(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Matice svatohostýnská, z.s.

 

Aktuální složení výboru matice, kontrolní komise a zaměstnanců matice

 

Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů),

určena pro členy Matice svatohostýnské jako subjekty údajů

Vážení přátelé,
Matice svatohostýnská z.s., DIČ: 00206776, IČ: 00206776 (dále jen Matice), se sídlem Svatý Hostýn 115, je správcem osobních údajů svých členů, které nám při vzniku členství poskytnete. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou.
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Matice vést úplnou a správnou evidenci svých členů. Vaše osobní údaje proto zpracováváme po celou dobu Vašeho členství v Matici. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, na omezení zpracování a právo vznést námitku.
Při skončení členství v Matici máte také právo na vymazání Vašich osobních údajů.

 

Výbor MSH na srpnové schůzi rozhodl o zrušení Valné hromady a Setkání důvěrníků v roce 2020

 

Přihláška za člena Matice svatohostýnské

Staňte se členy zapsaného spolku MSH - výtah ze stanov spolku
Přihlášku si můžete stáhnout na svůj počítač a pak ji vyplnit a odeslat - přihláška ve formátu PDF

 

Informace o pouti Matice svatohostýnské a o její valné hromadě v roce 2019

Dvě fotogalérie z průběhu pouti Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky 1. září 2019
Záznam ze setkání s důvěrníky Matice svatohostýnské

Valná hromada Matice svatohostýnské 2019
Usnesení Valné hromady MSH a seznam vyznamenaných členů MSH

 

Logo Matice svatohostýnské oděno do nového hávu

Většina organizací má své logo, tedy grafické ztvárnění názvu instituce, které může být obohacené o grafickou značku. S logem Matice svatohostýnské jste se již přibližně deset let mohli setkávat v některých našich dokumentech či propagačních materiálech. Případně na služebním vozidle. Časem ale vyvstala potřeba rozšířit jeho užití v šíři, s níž se dosud nepočítalo:
 • dopisy, oznámení, obálky, vizitky, pečeť, razítko
 • tiskoviny (letáky, knihy, kalendáře), pohlednice, turistické známky, magnetky
 • web, elektronická korespondence
 • informační tabule, směrovky, mapy, orientační systém
 • označení různých předmětů, vozidel, turistických a poutních upomínek
Bezprostředním podnětem pak byla skutečnost, že na tiskových materiálech vydávaných Maticí svatohostýnskou docházelo k nejednotnému a často výrazně odlišnému grafickému vyznění. To bylo předmětem oprávněné kritiky. Bylo proto nutné rozšířit podobu kruhového loga i do podélné varianty a k tomuto logotypu dotvořit grafický manuál. V praxi se projevilo, že je vhodné se vyhnout světlým a tmavším odstínům, které mohou být v černobílé verzi poněkud problematické. Také bylo třeba reagovat na postupující požadavky doby.
Po konzultaci s odborníky a grafickými studii se přistoupilo k přepracování loga tak, aby odpovídalo dnešním požadavkům i významu poutního místa Logo dle zadání mělo vycházet ze stávajícího a zachovat určitou kontinuitu. V kruhovém tvaru s nápisem se jevilo vhodné nadále pokračovat. Několik oslovených grafických studií se shodně vyjádřilo, že stávající logo požadovaný rozvoj neumožňuje, a navrhli proto vytvoření nového logotypu.
V první fázi byl tvůrcům ponechán prostor pro vlastní návrh. Výsledky byly různorodé, k žádanému cíli ovšem nevedly. Matice svatohostýnská si proto vybrala dvě nejúspěšnější studia a vznesla požadavek, aby se při tvorbě loga více pracovalo se siluetou poutní baziliky jako hlavní dominantou místa. Ta ostatně byla již ve starším logotypu a bylo by nesmyslné ji opouštět. Současně bylo žádoucí mít na zřeteli i její duchovní střed, a tím je unikátní zobrazení milostné sochy Panny Marie s Ježíškem. Obojí se tvůrci měli pokusit sladit do jednotného vizuálního celku. V praxi bylo třeba zajistit, aby bylo logo čitelné a rozpoznatelné i ve velmi malých velikostech. Tedy zjednodušit symboliku. Značka by měla mít výrazný kontrast vůči pozadí, na kterém se bude nejčastěji vyskytovat. V neposlední řadě by měla být snadno zapamatovatelná. K tomu může podstatně přispět nejen její výraznost, ale i jednoduchost.
Z těchto úvah nakonec vítězně vzešel návrh studia Kleinwächter holding, s. r. o., který byl rovněž spojen s příznivou cenou. Dominantním prvkem kulaté pečetní verze je mohutná kopule spojující výrazné nárožní věže hlavního průčelí. V náznaku zůstává několik stupňů schodiště z roku 1911, které ústí u chrámových dveří. Pro Svatý Hostýn je toto schodiště velmi charakteristické. Obvodový kruh s nápisem je doplněn dvěma zlatými hvězdami. V podélné verzi určené především pro úřední korespondenci je silueta baziliky obklopena věncem dvanácti zlatých hvězd. Tato hvězdná aureola symbolizuje jistou dokonalost a současně odkazuje k nebeskému znamení „ženy oděné sluncem s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12,1).
V invokacích je Panna Maria někdy označována za Hvězdu mořskou (Stella maris). Je tou nejjasnější a nejskvělejší hvězdou zářící ctnostmi a svítící příkladem. V této souvislosti snad i dodejme, že podobné úvahy před více jak půlstoletím vedly duchovní architekty sjednocené Evropy k dnešnímu symbolu EU – modré vlajce s dvanácti zlatými hvězdami, která poprvé slavnostně zavlála 13. 12. 1955.
Základní barvy našeho nového logotypu jsou dvě: zlatá a modrá. Zlatá barva užitá v kombinaci s modrými obrysy chrámového průčelí ukazuje na velikost a dějinný význam tohoto mariánského poutního místa. Modrá vstoupila do křesťanské ikonografie jako barva Mariina pláště. Symbolizuje nebeské milosti, které nám Panna Maria zprostředkovává. Současně je tradiční barvou oblohy (nebe). Maria je totiž obrazem člověka nebeského (1 Kor 15,49). Zlatá barva představuje nejvyšší čistotu, ušlechtilost a dokonalost. Snažili jsme se, aby logo bylo samo o sobě dostatečně čitelné a nepotřebovalo složitý výklad, jako tomu někdy bývá. Věříme, že příznivci starého loga novou značku odpovídající současným grafickým požadavkům časem přijmou za svou a budou si s ní Svatý Hostýn podvědomě spojovat.
P. Vladimír Kelnar

^  Podélná varianta s nápisem


<  Kruhová varianta s grafickým symbolem

 

Pouť Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky 2018, neděle 2. září

Záznam z jednání
Zpráva o činnosti výboru přednesená důvěrníkům
Hodnotící článek o této akci
Dvě fotogalérie z Pouti MSH a ze setkání s důvěrníky v Jurkovičově sále
Fotografie z Koncertu duchovní hudby Za nebeskou bránou II, odpoledne v rámci této akce

 

Valná hromada Matice svatohostýnské 2018

Prosluněná tradičně první májová neděle 6. května 2018 opět po roce přivítala na Svatém Hostýně členy Matice svatohostýnské v rámci konání valné hromady. Slavnostní mši svatou v 9:15 celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Bosco Graubner, koncelebrovali P. Ing. Jiří Šolc a P. Mgr. Vladimír Kelnar.
Řádná valná hromada začala v 10:30, vzhledem k nepřítomnosti většiny členů MSH nebyla usnášeníschopná, a proto náhradní valná hromada začala v 11:00. Bylo přítomno 220 členů.
Po schválení programu jednání a volbě orgánů náhradní valné hromady byly předneseny zprávy o činnosti MSH za uplynulé období (Mgr. L. Vývoda), zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise (Ing. J. Pokorný) a rozbor hospodaření za rok 2017 (paní D. Fojtů).
V rámci diskuse byl přednesen návrh na změnu Stanov MSH (P. Mgr. V. Kelnar, JUDr. P. Boučková) týkající se některých formálních záležitostí včetně změny funkčního období stávajících zvolených orgánů MSH ze tří na pět let. Návrh na změnu stanov v daných bodech byl schválen většinou přítomných hlasujících členů. Se změněnými body Stanov MSH se můžete blíže seznámit v Listech svatohostýnských.
Otec arcibiskup společně s paní Mgr. M. Loučkovou předali ocenění12 zasloužilým členům MSH z celkového počtu 16 nominovaných členů. Marie Loučková svým osobitým srdečným způsobem poděkovala zasloužilým členům a prostřednictvím jejich vzoru iniciovala k oslovení nových členů. Otec arcibiskup zdůraznil význam společenství členů Matice svatohostýnské jako jedné velké Boží rodiny.
Usnesení Valné hromady MSH, z.s. bylo schváleno většinou přítomných členů.
Po skončení valné hromady a po odpoledním svátostném požehnání se uskutečnil ve svatohostýnské bazilice duchovní koncert Za nebeskou bránou I., koncipovaný z církevních a lidových písní o svatých první poloviny liturgického roku. Koncert byl věnován všem členům MSH jako poděkování a uznání za jejich obětavou činnost pro Svatý Hostýn. Poděkování všem členům MSH, kteří se nemohli z jakýchkoli důvodů dostavit, všem našim nemocným a těm, kteří nás předešli a spí spánkem pokoje.
Mořic Jurečka

Z valné hromady - dva soubory fotografií videozáznam koncertu v bazilicedoplňující snímky

Výsledky hospodaření MSH
Usnesení Valné hromady a seznam vyznamenaných
Schválené stanovy Matice svatohostýnské, z.s.
Pozvánka na Valnou hromadu Matice svatohostýnské a na slavnostní koncert

 

Staňte se členy spolku Matice svatohostýnská

Milí ctitelé Panny Marie Svatohostýnské!
Již od roku 1895 působí na našem nejznámějším moravském mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím posláním je všestranné zabezpečení služeb poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna. Naše poutní místo nemá vlastní farnost. Zveme Vás dnes do velké svatohostýnské rodiny s prosbou:
Staňte se členy spolku Matice svatohostýnská a tím přispějete svým podílem, službou a prací k rozkvětu Svatého Hostýna. Pomozte nám zvelebovat naše poutní místo zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté a uchovat jej jako místo osobního setkávání s Bohem i pro příští generace.
O co se Matice svatohostýnská stará?
• Stará se především o světské objekty a budovy, jejich drobné a velké opravy, zajišťuje projekty, plánování a zúčtování finančních prostředků na tyto projekty, provozuje rozhlednu, muzeum, parkoviště, toalety, zajišťuje úklid vrcholu Hostýna, péči o zeleň, odklízení sněhu.
• Společně s duchovní správou a organizátory velkých poutí vytváří podmínky, aby se tato velká shromáždění konala v důstojných podmínkách.
• Reguluje dopravní přístupnost tak, aby zejména pěší poutníci a zdravotně postižení měli zajištěnou dobrou dosažitelnost vrcholu Hostýna.
• Provozuje  ubytování  v poutních  domech,  formou smluvních  pronájmů  zajišťuje  jídlo  a občerstvení pro poutníky a ubytovací hostinec Ovčárnu. 
• Dohlíží na provoz prodejních stánků, zajišťuje doplňkové služby a prodej upomínkových předmětů.
• Spolek Matice svatohostýnská také zajišťuje výrobu a prodej ekologické elektrické energie.• Vydává časopis Listy svatohostýnské, provozuje internetové stránky a vydává další písemné, obrazové a zvukové materiály o Svatém Hostýně a spolupracuje se zástupci sdělovacích prostředků.
• Matice svatohostýnská nabízí své služby poutníkům nejen v období velkých slavností, ale působí na Svatém Hostýně celoročně. Služby hojně využívají i turisté.
Pokud máte zájem o vstup do spolku Matice svatohostýnská, vyplněnou přihlášku odevzdejte důvěrníkovi Matice svatohostýské ve Vaší farnosti nebo ji odevzdejte při návštěvě Svatého Hostýna na recepci v poutním domě č. 3, případně ji zašlete na naši adresu nebo pošlete na e-mail: matice@hostyn.cz
Členství ve spolku Matici svatohostýnská opravňuje ke slevě na ubytování na Svatém Hostýně. Za členy spolku Matice svatohostýnská je každý týden sloužena mše svatá, za zemřelé členy je sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.
Výbor Matice svatohostýnské
Ze stanov spolku Matice svatohostýnská
(Celé stanovy najdete na internetových stránkách: ;)
Matice svatohostýnská je spolek, podle zákona č. 89/2012 Sb., registrovaný u Krajského soudu v Brně.
Matice svatohostýnská vznikla na konci 19. století. Jejím účelem bylo zachování významu Svatého Hostýna pro Římskokatolickou církev.
Matice svatohostýnská pokračuje v tradici správy tohoto poutního místa a snaží se uchovat tuto významnou církevní a kulturní památku České republiky i pro příští generace.
Účel spolku
Uchovat křesťanský ráz Svatého Hostýna zachovat a rozvíjet toto významné poutní místo a kulturní památku pro další generace, poskytovat služby poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna, zejména občerstvení a ubytování.
Členství ve spolku
Členem může být fyzická osoba - katolický křesťan, který se zavazuje respektovat tyto stanovy. Osoby mladší 15 let jen se souhlasem zákonného zástupce. Na základě písemné přihlášky schvaluje přijetí za člena výbor Matice svatohostýnské.
Členství ve spolku zaniká
• úmrtím
• vystoupením (písemná forma)
• vyloučením (závažné porušení stanov)
• zánikem spolku
Práva členů
• účastnit se valných hromad, hlasovat na nich (členové od 15 let), vyjadřovat se ke všem projednávaným záležitostem
• členové starší 18 let mohou volit a být voleni do výboru a kontrolní komise (podmínkou pro zvolení je členství v délce trvání alespoň jednoho roku)
• být informován o činnosti spolku
Povinnosti členů
• dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
• oznamovat změny potřebné pro řádnou evidenci členů
• platit každoročně členské příspěvky v minimální výši 100 Kč pro nevýdělečně činné a 200 Kč pro ostatní (výši schvaluje nebo potvrzuje valná hromada), horní hranice příspěvku není omezena
• aktivně přispívat k činnosti spolku
Orgány spolku
• valná hromada – nejvyšší orgán, schází se zpravidla jednou za rok
• výbor – výkonný orgán, jedenáctičlenný, schází se zpravidla jednou měsíčně
• kontrolní komise – kontrolní orgán, pětičlenný, volený opět valnou hromadou
• předseda výboru a místopředseda – statutární orgán

Matice svatohostýnská, z. s.
Svatý Hostýn 115 768 72 Chvalčov e-mail: matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz Bankovní spojení:
Číslo účtu: 13430691/0100
Variabilní symbol: členské číslo

 

Matice svatohostýnská s novým vedením

Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli 7. května 2017 v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše svatá, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po jejím skončení se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH), která byla volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení.
Podle prezenčních listin se jí zúčastnilo 264 členů. Do výboru MSH kandidovalo 18 členů, z nichž 10 bylo nových. V tajné volbě se volilo 10 členů výboru, olomoucký arcibiskup, který je protektorem Matice svatohostýnské, jmenoval jako svého zástupce jedenáctým členem výboru MSH svatohostýnského duchovního správce P. Jiřího Šolce. Kontrolní komise Matice svatohostýnské byla zvolena aklamací, protože se do voleb přihlásili jako kandidáti jen její stávající členové, a ti potvrdili do funkce předsedy kontrolní komise Ing. Jindřicha Pokorného z Brna.
Na ustavující schůzi výboru byli ve svých funkcích potvrzeni dosavadní předseda Mgr. Lubomír Vývoda (1959) z Trnavy u Zlína a místopředseda Ing. Josef Dostál (1964) z Chvalčova. Zapisovatelem byl zvolen nový člen výboru MUDr. Mořic Jurečka (1965) z Příboru.
Již podeváté byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Dvacet vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa Svatohostýnskou medaili a pamětní list. Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně touto formou oceňuje záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohostýnské pro zvelebování našeho poutního místa. Od roku 2009, kdy byly uděleny první Svatohostýnské medaile, ocenila Matice svatohostýnská již 173 zasloužilých věřících.
Mimo tato vyznamenání udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner zvláštní ocenění - Medaili svatých Cyrila a Metoděje – spolu s děkovným listem Mgr. Marii Loučkové a Ing. Václavu Lednickému, dlouholetým členům výboru Matice svatohostýnské, kteří již nekandidovali do nového výboru, za jejich zásluhy při obnově Matice svatohostýnské a za dlouholetou obětavou činnost pro naše poutní místo.
Poutníci si mohli zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Svatohostýnský kalendář 2018 provázejí fotografie 13 autorů, kteří své snímky zaslali na Svatý Hostýn.
Od roku 1990 se do Matice svatohostýnské přihlásilo 12 766 členů, z nichž zemřelo 5926, takže současný počet členů je 6840.
Josef Pala

Nový výbor Matice svatohostýnské
Ing. Ivo Buráň (1947), Ostrava
Ing. Zbyněk Domanský (1963), Zlín
Ing. Josef Dostál (1964), Chvalčov – místopředseda
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D. (1963), Mysločovice
PhDr. Josef Juráň (1939), Ratiboř
MUDr. Mořic Jurečka (1965), Příbor – zapisovatel
P. František Král (1962), Vsetín
P. Mgr. Vladimír Kelnar (1961), Praha
P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), Svatý Hostýn
Josef Tkadlec (1959), Horní Lideč
Mgr. Lubomír Vývoda (1959), Trnava u Zlína – předseda

Nová kontrolní komise Matice svatohostýnské
Marie Kopecká (1946), Tučín
Veronika Krajčová (1982), Březnice
Ing. Anna Martinů (1958), Všemina
Ing. Jindřich Pokorný (1964), Brno, předseda
Ing. Josef Žůrek (1951), Valašská Polanka

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů Matice svatohostýnské
Marie Čevelová, Babice u Uherského Hradiště
Ludmila Filipová, Uničov
Stanislav Habaník, Pitín
Lenka Kadlečková, Slopné
Jaroslav Kozel, Čeladná
Marie Krejčířová, Kyselovice
Marie Kuřimská, Kunovice
Helena Malantová, Přerov
Jana Mikulková, Uherský Ostroh
Zdeňka Mikušová, Vsetín
Marie Müllerová, Nedakonice
Helena Pavelcová, Chvalčov
Marie Rybová, Kvasice
Vlastimil Sláma, Valašské Meziříčí
Marie Šigutová, Frenštát pod Radhoštěm
Marie Šimšíková, Vnorovy
Helena Tylečková, Košatka
Růžena Valešová, Uherské Hradiště – Jarošov
Marcela Zapletálková, Prosenice
Anna Zetíková, Březová u Uherského Brodu

Snímky z valné hromady a nový výbor
Další dvě profesionální fotogalerie z valné hromady

 

 

S dřívějšími i novými lidmi a plány vstupuje do dalšího volebního období výbor Matice svatohostýnské

Volební valná hromada se na Svatém Hostýně uskutečnila minulou neděli a v jedenáctičlenném výboru obměnila pět členů. "Vybraní kandidáti jsou kvalitní lidé s bohatými zkušenostmi a práci nového výboru mohou obohatit," je přesvědčen předseda matice Lubomír Vývoda, který ve funkci zůstává.
Oceňuje také, že za nové členy výboru byli zvoleni dva kněží – P. František Král ze Vsetína a P. Vladimír Kelnar z týnské farnosti v Praze. "Pokud jejich přítomnost přivede do řad matice nové členy, bude to dobře," dodává Vývoda. A P. Král potvrzuje, že v této oblasti vidí svou prioritu. "Rád bych přispěl k tomu, aby zvláště mladí lidé toto místo objevili. Zároveň se chci dělit o své zkušenosti kněze, který sem často jezdí s poutníky," dodává vsetínský farář.
Další z nových členů výboru, lékař Mořic Jurečka z Příbora, chce nejdříve zmapovat, co na Hostýně lidem chybí. "Důraz bych rád kladl na kulturní a společenské akce a na životní prostředí," dodal.
Revitalizace zeleně je i jedním z úkolů, které nový výbor dědí z dřívějška. "Připravujeme výsadbu nových, ošetření stávajících a kácení nebezpečných stromů," vyjmenoval Vývoda. Mezi další úkoly zmínil řešení výjezdu a parkování aut a autobusů nebo situaci kolem prodejních stánků. "Počítá se s novými, kamennými stánky," dodal předseda matice.
Arcibiskup Jan Graubner ocenil při valné hromadě dlouholetou práci odcházejících členů výboru Marie Loučkové a Václava Lednického.
Katolický týdeník, Jiří Gračka

 

 

 

Pokračování