Matice svatohostýnská

 

Pozvánka na valnou hromadu MSH 2017

Novou poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájí otec arcibiskup Mons. Jan Graubner v neděli 7. května 2017 mší sv. v 9:15. Při této příležitosti svoláváme na tento den volební valnou hromadu Matice svatohostýnské na 10:00 do Jurkovičova sálu.
Pokud by se nesešel požadovaný počet členů Matice svatohostýnské tak, aby byla valná hromada usnášení schopná, je součástí této pozvánky zároveň pozvánka na náhradní valnou hromadu, která se uskuteční v 10:30.
Budeme volit po třech letech nové členy do výboru a kontrolní komise Matice svatohostýnské. Volební období je dle nových stanov tentokrát pětileté. Práce ve výboru i v kontrolní komisi je dobrovolná, náročná a určitě bezplatná. Jménem stávajícího výboru Matice svatohostýnské vás srdečně zvu na květnovou valnou hromadu, na které rozhodnete svými hlasy o směru další práce naší Matice svatohostýnské.
Lubomír Vývoda předseda MSH

Leták - pozvánka
Kandidáti do výboru a kontrolní komise

 

Matice svatohostýnská na stránkách farnosti Vidče a Zubří

 

Návrh na změnu ve stanovách MSH

Na valné hromadě 1. května 2016 byly schváleny nové stanovy pro Matici svatohostýnskou jako spolek v návaznosti na nový Občanský zákoník. Tyto stanovy byly akceptovány Krajským soudem v Brně při zápisu do rejstříku spolků. Bohužel se nám do nich dostala nepřesnost, kterou považujeme za rozumné změnit, což však může jen valná hromada. Výbor Matice svatohostýnské vám proto předkládá následující návrh a obrací se na vás, abyste se nad ním zamysleli tak, abychom na letošní valné hromadě mohli o této změně diskutovat a následně ji schválit:
V kapitole VIII. Valná hromada MSH, bod 3 našich stanov se uvádí: „Je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni členové MSH.“ Tato věta je v rozporu s § 252 Občanského zákoníku, který říká: „Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku.“ Proto navrhujeme, aby bod 3 byl formulován takto:
Je usnášeníschopná za účasti většiny členů MSH. Není-li tato podmínka splněna, proběhne následně jednání náhradní valné hromady konané ve stejný den, ale v jinou hodinu. Pozvání na náhradní valnou hromadu obdrží členové MSH spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu. Usnesení může náhradní valná hromada přijmout za účasti libovolného počtu členů.
V kapitole XII. Ustanovení k orgánům MSH, bod 1 je uvedeno: „Funkční období volených orgánů MSH je pětileté.“ Část členů stávajícího výboru navrhuje změnu na období tříleté, jak tomu bylo doposud. Rozhodnutí necháváme na valné hromadě.
Pokud se domníváte, že by bylo vhodné upravit či doplnit stanovy i jiných ustanoveních, pošlete váš návrh co nejdříve na adresu Matice svatohostýnské, aby mohl být zveřejněn na našich webových stránkách ještě před konáním valné hromady.
Václav Lednický

 

Hledáme nové členy výboru a revizní komise matice

V příštím roce na valné hromadě Matice svatohostýnské, která se bude konat 7. května 2017, budeme volit po třech letech nové členy do výboru a revizní komise MSH. Tentokrát podle nových stanov na dobu 5 let.
Pro dobrou práci v Matici svatohostýnské je třeba nové, mladé členy, kteří mají dobré nápady a jsou ochotni své síly obětovat pro zvelebování Svatého Hostýna. Práce ve výboru i revizní komisi je dobrovolná, náročná, bezplatná. S pomocí Boží a Panny Marie se dá zvládnout a přináší uspokojení a radost. Věříme, že mezi velkým počtem členů Matice svatohostýnské jsou již dnes takoví, kteří pracovat chtějí.
Všem zájemcům připomínáme, aby se od začátku nového roku 2017 přihlašovali v kanceláři Matice svatohostýnské osobně, písemně, prostřednictvím důvěrníků, telefonicky na čísle 573381693 nebo na e mailové adrese: matice@hostyn.cz do konce března 2017.
V prvním čísle Listů svatohostýnských, které vyjde v březnu 2017, vás seznámíme se jmény těch, kteří se přihlásí do 15. února 2017. Pokud znáte členy, kteří mají schopnosti, ale ostýchají se přihlásit, pomozte jim ostychu se zbavit. K přihlášce je nutné přiložit písemné vyjádření duchovního správce z farnosti. Všechno potřebné projednáme s každým přihlášeným osobně. Těšíme se na spolupráci!
Marie Loučková, Listy svatohostýnské č.4 - 2016

 

Volby se blíží

Vážení členové Matice svatohostýnské!
Nebojte se, určitě nemám na mysli volby komunální nebo senátní. Žádná agitka tohoto druhu z mé strany v našem matičním tisku nehrozí. Dne 1. května jsme na valné hromadě Matice svatohostýnské společně schválili nové stanovy MSH, tak jak to vyžaduje zákon o spolcích. Tyto stanovy byly následně potvrzeny u Krajského soudu v Brně a naše občanské sdružení se tímto změnilo rázem na spolek. Jsme, jak se někdy s hrdostí pyšníme, po Orlu druhou nejpočetnější křesťanskou organizací u nás.
Ta by však jenom tak, samovolně, existovat nemohla. Potřebujeme, a jsme za to rádi, že máme mezi sebou dostatek ochotných a obětavých spolupracovníků, kterými jste vy, důvěrníci MSH. Bez vás bychom existovat nemohli. Dle našich schválených stanov je řídícím orgánem Matice svatohostýnské jedenáctičlenný výbor. Deset členů je voleno valnou hromadou, tedy vámi, a jednoho člena dosazuje do výboru MSH jeho protektor, tedy otec arcibiskup.
Funkční období stávajícího výboru se pomalu blíží ke svému konci. První květnovou neděli v roce 2017, tedy 7. května, bude volen na valné hromadě nový výbor, jehož funkční období bude pět let. Aby mohly vůbec volby proběhnout, je potřebné, aby bylo koho volit. Někteří dlouholetí členové našeho výboru již dopředu „vyhrožují", že kandidovat v příštím roce nebudou. Může se taky stát, že abdikuje výbor celý. Určitě by nebylo dobré ani to, aby funkce ve výboru byla „doživotní".
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzývám vás, důvěrníky, najděte odvahu kandidovat do výboru Matice svatohostýnské, případně oslovte ve svém okolí lidi obětavé, ochotné zapojit se aktivně do práce ve výboru. Kandidovat může každý člen MSH starší 18 let. Podmínkou pro zvolení je členství v MSH minimálně jeden rok. K tomu je nutné dobrozdání duchovního správce farnosti, ze které nový kandidát přichází.
Byli bychom rádi, kdyby se vaše přihlášky objevily na Svatém Hostýně do konce tohoto kalendářního roku. Vyzývám vás, ctitele Panny Marie Svatohostýnské, kandidujte do výboru Matice svatohostýnské. Volby se blíží.
Lubomír Vývoda předseda výboru MSH, Listy svatohostýnské č.3 - 2016

 

Valná hromada MSH byla 1. května 2016 a byly přijaty nové stanovy

Již tradičně zahajuje otec arcibiskup Mons. Jan Graubner svatohostýnskou poutní sezonu na první květnový víkend a při této příležitosti je svolávána valná hromada Matice svatohostýnské. Letos to bylo v neděli 1. května.
Sál svatohostýnského muzea zaplnilo 245 zapsaných účastníků valné hromady, jejímž stěžejním bodem bylo letos schválení nových stanov jako spolku podle občanského zákona č. 89/2012 Sb., který je platný od 1. 1. 2014. Občanská sdružení, dříve evidovaná na Ministerstvu vnitra, se stala spolky a do konce tohoto roku se musí zapsat do rejstříku spolků u příslušného Krajského soudu, v našem případě v Brně. Jedním z dokumentů pro tento zápis jsou i stanovy, které musí být v souladu s paragrafy pro spolky podle uvedeného zákona.
Výbor Matice svatohostýnské se touto záležitostí dlouhodobě zabýval, absolvovali jsme řadu školení, ale bohužel jsme konstatovali, že výklad právníků jednotlivých paragrafů není jednotný, na některé otázky odpovídali zcela protichůdně, naši zákonodárci nebyli schopni v zákoně podchytit běžnou praxi pro fungování různých spolků. To se týká zejména ustanovení statutárních orgánů a svolávání vrcholových orgánů spolků a jejich schopnosti usnášení. Často je nutné řešit tyto otázky určitým kompromisem, a to se projevilo i v našich stanovách. Návrh výboru, který byl už téměř rok uveřejněn na našich webových stránkách, jsme před valnou hromadou „učesali" po konzultaci se školitelkou (která podle našeho názoru měla nejjasnější výklad celé problematiky a nabídla nám i vyplnění příslušných formulářů a dokumentů pro vlastní zapsání do rejstříku) do podoby, kterou jsme předložili valné hromadě ke schválení.
Při projednávání na valné hromadě bylo několik málo drobných připomínek, největší diskuze se týkala schopnosti usnášení valné hromady. Ta nakonec vyústila do podoby, že nejsme schopni zajistit potřebný počet přítomných členů při zahájení, a musí proto proběhnout tzv. náhradní jednání s určitým časovým zpožděním, kdy pak už nezáleží na počtu přítomných členů. Další změnou, kterou jsme valné hromadě předložili, bylo složení orgánů spolku patří do nich pouze: valná hromada MSH (nejvyšší orgán) výbor MSH (výkonný orgán) kontrolní komise (kontrolní orgán)  předseda výboru a místopředseda (statutární orgán)
Ostatní nevolené funkce (protektor, vedoucí hospodářské správy, důvěrníci) do orgánů spolku nepatří. Změnili jsme funkční období volených orgánů  ze tří na pět let. Další změna se týká způsobu doplnění výboru či kontrolní komise při snížení počtu členů během funkčního období  kooptací a následným schválením valnou hromadou. Nově je ve stanovách vedení seznamu členů, členství mládeže pod 15 let (se souhlasem zákonného zástupce), rozšířeno právo veta pro protektora o nájmy nad 100 000 Kč, upřesněno sídlo spolku (Svatý Hostýn patří pod obec Chvalčov) a další drobné změny v návaznosti na zákon.
Stávajícímu výboru Matice svatohostýnské a kontrolní komisi končí volební období příští rok. Na valné hromadě v roce 2017 proběhnou volby podle nových stanov. Vyzýváme zájemce o členství v těchto orgánech, aby uvažovali o kandidatuře (nutno předložit doporučení duchovního správce v místě bydliště). Schválené stanovy jsou k dispozici na webových stránkách (www.hostyn.cz) a také v tištěné podobě v recepci poutního domu č. 3. Valná hromada probíhala v přátelském duchu, všechny uskutečněné volby a hlasování proběhly jednomyslně.

Následně uvádíme výtah hlavních bodů usnesení.
Valná hromada Matice svatohostýnské schvaluje:
Zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2015, tj. zisk ve výši 1 189 953 Kč, na účet 901 na účet jmění • Nové stanovy Matice svatohostýnské v předloženém znění včetně zapracovaných doplňků a úprav
 • Termín příští valné hromady MSH: neděle 7. 5. 2017 v 10:00, termín náhradní valné hromady MSH na 7. 5. 2017 v 10:30.
 • Volební řád a zvolení jednoho člena do výboru Matice svatohostýnské, Josefa Pavelce; volby byly provedeny veřejným hlasováním; počet voličů: 245; zvolen počtem hlasů: 245
 • Výši členského příspěvku pro období do příští valné hromady:  výdělečně činní: 200 Kč  členové, kteří nejsou výdělečně činní: 100 Kč  studenti a děti do 25 let: 0 Kč
Valná hromada Matice svatohostýnské bere na vědomí:
 • Kontrolu usnesení z minulé valné hromady • Ověření usnášeníschopnosti: přítomno 245 členů
 • Zprávu o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské v uplynulém volebním období přednesenou předsedou MSH Mgr. Lubomírem Vývodou
 • Rozbor hospodaření za rok 2015 přednesený vedoucí hospodářské správy Dagmar Fojtů; z rozboru hospodaření vyplývá, že hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk výši 1 189 953 Kč
 • Zprávu kontrolní a revizní komise Matice svatohostýnské přednesenou předsedou kontrolní komise Ing. Jindřichem Pokorným
Na závěr udělil otec arcibiskup požehnání všem na cestu i do další práce. Valná hromada Matice svatohostýnské byla zakončena zpěvem písně „Tisíckrát pozdravujem tebe".
Václav Lednický

Snímky z Valné hromady MSH (1. května 2016)

Zápis z Valné hromady MSH

 

 

Historie matice

Starší historie matice

Násilné přerušení činnosti Matice v roce 1951 na víc jak 40 let zabrzdilo rozvoj tohoto poutního místa. Všechny budovy patřící Matici byly zestátněny a do poutních domů umístěny mentálně postižené děti, aby tak byly dokonale izolovány od ostatního světa. Brzy po revoluci z podnětu arcibiskupa Františka Vaňáka obnovil činnost Matice jezuita P. Vladimír Tomeček.
Cesta k navrácení zabavených objektů nebyla jednoduchá, část byla vrácena podle zákona o restitucích, ostatní zdevastované objekty až po několika letech vrátil OÚSP formou daru, za který však Matice zaplatila darovací poplatky více jak půl milionu korun. Hlavním úkolem obnovené Matice bylo vytvořit na Svatém Hostýně základní podmínky pro poutníky a návštěvníky (možnost občerstvení, stravování, sociální zázemí a ubytování). Všechny objekty bylo zapotřebí rekonstruovat. Na vodovod od Leopoldovy studny, která je hlavním zdrojem vody na Hostýně byl vystaven havarijní výměr a hrozilo, že voda bude na Hostýn dovážena v cisternách. Objekty byly nedostatečně vytápěny z kotelny na tuhá paliva (ekologicky v tomto prostředí zcela nevyhovující), rozvody tepla v havarijním stavu (v poutním domě č.1 a 2 se topilo jen částečně elektrickými přímotopy), čistící stanice odpadních vod ve špatném technickém stavu, dimenzovaná jen na obyvatele ústavu s přepadem vypouštěným do lesa.
Po obnově Matice se začalo s rekonstrukcí vodovodu, následovala dešťová kanalizace, rekonstrukce restaurace Ovčárna. Na vrcholu u rozhledny byla v letech 1993-96 vybudována větrná elektrárna (převážně z darů ze zahraničí), ale její výkon neodpovídal původním předpokladům na pokrytí všech potřeb Svatého Hostýna vč. elektrického vytápění. V r.1996-99 se provedla na několik etap totální rekonstrukce dvou podlaží poutního domu č.3 a v r.1997 se vybudoval se státní dotací plynovod. V r.2000 se vestavěla do 2. poschodí poutního domu č.3 kaple pro návštěvníky duchovních cvičení a zrekonstruovaly se veřejné záchody (následně i WC za bazilikou a u jídelny v poutním domě č.3. V r.2002 probíhala rekonstrukce poutního domu č.1, který byl upraven pro pobyt rodin s dětmi, dále se provedla výměna dřevěné nástavby rozhledny. Se státní dotací se v r.2003 provedlo odkanalizování Hostýna do čističky v Bystřici pod Hostýnem. Arcibiskupství zabezpečilo vybudování nového parkoviště pod točnou autobusů. Z posledních akcí je nutno zaznamenat v roce 2004 výměnu oken za eurookna, v roce 2006 zprovoznění opravených poutních domů č. 2 a 3 a Jurkovičova sálu (realizace za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR) a v roce 2007 otevření nového svatohostýnského muzea. V roce 2008 byla vybudována a otevřena nová poutní cesta mezi Velehradem a Svatým Hostýnem.
Pod stálou kritikou jsou nevyhovující prodejní stánky po obou stranách schodiště, které jsou převážně v osobním vlastnictví. Podle schváleného územního plánu mají být do budoucna zrušeny a nahrazeny vybudováním nových, v prostoru nad točnou autobusů, což je závislé na finančních prostředcích.
Obnova MSH začala v r.1992 s osmi členy, v současné době má přibližně 7100 členů. V jejím čele stojí dle současných stanov 11-členný výbor (funkce je v něm dobrovolná, neplacená), volený valnou hromadou na 3 roky. Dalším orgánem je pětičlenná kontrolní komise volená rovněž na 3 roky. Valná hromada je vrcholným orgánem a je svolávána každoročně při zahájení poutní sezóny. Protektorem Matice je olomoucký arcibiskup. O každodenní chod a hospodaření se stará hospodářská správa složená z několika placených zaměstnanců.
Kromě Matice působí samostatně duchovní správa, která se stará o sakrální objekty (baziliku, přilehlé ambity, farní budovy, křížové cesty, hřbitov, vodní kapli i rozhlednu). Také duchovní správa v posledních letech provedla řadu rekonstrukcí a oprav na svých objektech a úzce spolupracuje s Maticí (jeden z kněží je členem výboru). Bez této vzájemné spolupráce si vůbec nelze zabezpečení služeb pro poutníky představit.
Olga Kozlová

Další informace o Matici svatohostýnské

Matice svatohostýnská vznikla v roce 1895. Byla znovu zaregistrována u Ministerstva vnitra ČR v roce 1990 jako  občanské sdružení, které v fungovalo podle zákona č.83/1990 Sb. Od 1. ledna 2014 je registrována ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 405. Právní forma je Spolek.

Matice svatohostýnská pokračuje v tradici péče o toto poutní místo a snaží se uchovat a zvelebovat tuto významnou církevní a kulturní památku České republiky i pro příští generace.
Stará se především o světské objekty a budovy, jejich drobné a velké opravy, zajišťuje projekty, plánování a zúčtování finanční prostředků na tyto projekty, provozuje rozhlednu, muzeum, parkoviště, toalety, zajišťuje úklid vrcholu Hostýna, péči o zeleň, odklízení sněhu.
Společně s duchovní správou a organizátory velkých poutí vytváří podmínky, aby se tato velká shromáždění konala v důstojných podmínkách. Reguluje dopravní přístupnost tak, aby zejména pěší poutníci a zdravotně postižení měli zajištěnou dobrou dosažitelnost vrcholu Hostýna.
Provozuje ubytování v poutních domech, formou smluvních pronájmů zajišťuje jídlo a občerstvení pro poutníky a ubytovací hostinec Ovčárnu. Dohlíží na provoz prodejních stánků, zajišťuje doplňkové služby a prodej upomínkových předmětů.
Matice taky zajišťuje výrobu a prodej ekologické elektrické energie.
Společně s duchovní správou vydává 4x ročně Listy svatohostýnské, provozuje internetové stránky a vydává další písemné, obrazové a zvukové materiály o Hostýně a spolupracuje se zástupci sdělovacích prostředků.
Matice nabízí své služby poutníkům nejen v období velkých slavností, ale působí na Hostýně celoročně. Služby hojně využívají i turisté.

Nejvyšším orgánem Matice je její valná hromada, která se koná každoročně na počátku poutní sezóny. V meziobdobí řídí činnost volený výbor a kontrolní komise. Matice má i několik placených zaměstnanců. Protektorem Matice je olomoucký arcibiskup.
Členy spolku se mohou stát křesťané starší 15 let, kteří žijí podle Desatera. Členy přijímá výbor Matice na základě došlých přihlášek. V případech definovaných ve stanovách dochází k ukončení členství.

Jako další práva a povinnosti mají členové Matice možnost účasti na valné hromadě, podávat tam návrhy a hlasovat o nich, jednou za tři roky volit a být voleni do výboru a kontrolní komise, podílet se dle možností na rozvoji a činnosti Matice a to jak po stránce duchovní, tak i materiální, jsou povinni dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů Matice.

Staňte se členem Matice svatohostýnské

Již od roku 1895 působí na našem nejznámějším moravském mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím posláním je všestranné zabezpečení služeb poutníků a návštěvníků Svatého Hostýna.
Svatý Hostýn nemá vlastní farnost. Zveme Vás do velké svatohostýnské rodiny s prosbou:
Staňte se členy Matice svatohostýnské a tím přispějete svým podílem, službou a prací k rozkvětu Svatého Hostýna. Pomozte zvelebovat naše poutní místo zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté. Uvítáme zejména takové, kteří mají odborné znalosti a profesní dovednosti, které by rádi uplatnili ve prospěch poutního místa.
Pokud máte zájem o vstup do MSH, kontaktujte důvěrníka ve vaší farnosti nebo se při návštěvě Svatého Hostýna zastavte na recepci v Poutním domě č.3, kde můžete vyplnit a předat přihlášku.
Roční členské příspěvky jsou dobrovolné podle sociálních možností každého člena. U nevýdělečně činných se předpokládá minimálně 100 Kč ročně u výdělečně činných 200 Kč. Horní částka není omezena, je možno i předání daru oproti potvrzení pro daňové přiznání.
Za členy Matice a dobrodince Svatého Hostýna je sloužena každou neděli mše svatá. Za zemřelé členy Matice svatohostýnské je sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.

 

Co jsou to Matice

Při vyslovení slova matice si každý představí něco jiného. Většině se však vybaví běžné šrouby a matice. Odborně vyjádřeno je v tomto případě matice doplněk šroubu, který obsahuje vnitřní závit, do kterého se šroub šroubuje. Laicky řečeno s jejich pomocí spojíme cokoli k sobě. Mnohdy i různorodé materiály. Vznikne tak stůl, skříň, auto  Zkrátka věc, která nám po dlouhá léta dobře slouží. Matematikům se vybaví matice čtvercové, diagonální, jednotkové a mnohé další. I zde všechno do sebe dokonale zapadá a má svůj řád.
Do pomyslné třetí skupiny bychom zařadili spolky Matice, které spojují lidi podobně smýšlející. Už hluboce v 19. století vznikaly Matice za účelem obrody, stmelení a povzbuzení národa. Jejich cílem bylo povýšení jazyka českého, knižní vydavatelství a kulturní rozkvět rodné země (např. Matice česká, moravská, opavská). Zakládali je vlastenci, kterým na své domovině a její budoucnosti záleželo. Časem se sdružili dohromady i lidé, kterým na srdci obzvlášť leželo určité poutní místo. Šlo především o jeho duchovní povznesení, ale také materiální zabezpečení. (např. Matice velehradská 1862, Matice svatohostýnská 1895, Matice svatokopecká 1923, Matice svatoantonínská 1946). V 50. letech minulého století byly totalitním režimem zrušeny. Po pádu komunismu postupně povstaly jako Fénix z vlastního popela a obnovily svou činnost.
Velmi výstižně smysl těchto Matic formuloval Mons. Jan Peňáz: „Matice je společenství křesťanů, kteří se mateřsky chovají k místům, která je samotné kdysi duchovně odkojila a kde se jim stále dostává mateřského přijetí
Ať už se nám vybaví jakákoli představa, všechny mají něco společného! Spojují, drží pohromadě, dávají řád, dodávají dané věci smysl, sbližují, pomáhají růst".
Převzato ze stránek farnosti Ostrožská Lhota

 

 

Prezentace Matice svatohostýnské (od 1:30 min.) na ČR v pořadu Slunečnice (27.2.2011)

Kulatý stůl věnovaný Matici svatohostýnské, premiéra 18. ledna 2008 na TV Noe