Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2023

 

Nová brožura o Jurkovičově křížové cestě

V pátek 28. dubna 2023 byla na zámku v Bystřici pod Hostýnem za účasti autorů i veřejnosti představena nová brožura v edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem nesoucí název "Dílo, které prošlo ohněm". Jedná se o zdařilý počin pojednávající o originální, působivé a nyní i celkově obnovené národní kulturní památce na Svatém Hostýně, Jurkovič-Koehlerově křížové cestě, a jejích zastaveních. Hlavními redaktorkami byly Ilona Musichina a Alena Chudárková, autorem hlavního textu je pražský akademický sochař Vojtěch Pařík, který mozaikové obrazy této křížové cesty spolu se svou manželkou Passionarií v minulých patnácti letech zrestauroval, resp. vytvořil tzv. druhé originály překrývající původní poškozené předlohy. Brožura je opatřena bohatou fotodokumentací; část použitých fotografií lze zhlédnout online zde (foto otce Ladislava Noska). Brožura je k zakoupení v Informačním centru v Bystřici p. H., o dotisku a distribuci na Svatém Hostýně se jedná.

P. Ladislav Nosek SJ

Dne 10. května jsem obdržel emailem smutnou zprávu o úmrtí paní Stanislavy Juráňové.Dlouholetá členka Matice svatohostýnské. Osobnost která svou obětavostí významně pomohla Matici svatohostýnské.

Slova žalmu č. 122, která byla určena pro středu po 5. neděli velikonoční (10.5.), plně vystihují slova poděkování za vše, co pro Svatý Hostýn vykonala.

Žalm 122

„Zaradoval jsem se, když mi řekli:

»Do Domu Hospodinova půjdeme!«
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy,
jak to Zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo Jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli Domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.Mořic Jurečka
za výbor a členskou základnu Matice svatohostýnské


OMEZENÍ PARKOVÁNÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V tomto týdnu bude zahájena další etapa stavby dopravní infrastruktury na Sv. Hostýně. Jde o budování nového parkoviště za poutními domy. Proto dojde k nezbytným dopravním omezením, která potrvají minimálně do konce října letošního roku. Bude uzavřena nová komunikace, po které již bylo možné jezdit k poutním domům, a to hned od autobusové točny. Několik měsíců bude sloužit pouze stavbě. Současně – a to se již poutníků a návštěvníků Sv. Hostýna dotkne více – budou zcela mimo provoz parkovací plochy za poutním domem č. 3, kde bude stavba probíhat. Upozorňujeme, že tedy nebude možné využívat jako doposud možnost odstavit auta za tímto poutním domem.

Ti, kteří budou na Sv. Hostýně ubytováni, mohou po staré komunikace přijet až domům, tam si vyložit svá zavazadla a co nejrychleji vozy s vozy odjet k jiným odstavným plochám. Těmi po dobu stavby bude zejména rovná plocha pod rozhlednou, parkovací stání podél staré komunikace v její dolní části v blízkosti stánků nebo dolní parkoviště pod točnou, kde byla v uplynulých měsících zastávka autobusů. Po dobu stavby tedy vůbec nebude možné parkovat v blízkosti poutních domů, jak na to návštěvníci byli zvyklí. Jsme si vědomi, že to pro všechny včetně zásobování bude znamenat jistou obtíž, ale jiné řešení nyní neexistuje. Tímto se všem omlouváme a prosíme o nezbytné pochopení.

Tato stavební etapa byla finančně podpořena Zlínským krajem, a to částkou ve výši 10 mil. Kč, kterou musí v rámci grantu dofinancovat Matice svatohostýnská. Budeme proto nadále vděčni za Vaše dary na tuto velkou stavební akci. Číslo speciálně zřízeného účtu je: 1036432627/5500, variabilní symbol 14, do poznámky uveďte slovo STAVBA.

Číslo speciálně zřízeného účtu je: 1036432627/5500, variabilní symbol 14, do poznámky uveďte slovo STAVBA.

Za výbor MSH - P. Vladimír Kelnar


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V tomto týdnu bude zahájena další etapa stavby dopravní infrastruktury na Sv. Hostýně. Jde o budování nového parkoviště za poutními domy. V souvislosti s tím dojde k nezbytným dopravním omezením, která potrvají minimálně do konce října letošního roku. Bude uzavřena nová komunikace, po které již bylo možné jezdit k poutním domům, a to hned od autobusové točny. Několik měsíců bude sloužit pouze stavbě. Současně – a to se již poutníků a návštěvníků Sv. Hostýna dotkne více – budou zcela mimo provoz parkovací plochy za poutním domem č. 3, kde bude stavba probíhat. Upozorňujeme, že tedy nebude možné jako doposud využívat možnost odstavit auta za tímto poutním domem. Ti, kteří budou na Sv. Hostýně ubytováni, mohou po staré komunikaci přijet až k poutním domům, tam si vyložit svá zavazadla a co nejrychleji své vozy zaparkovat na jiných odstavných plochách. Těmi po dobu stavby budou zejména rovná plocha pod rozhlednou, parkovací stání podél staré komunikace v její dolní části v blízkosti stánků nebo dolní parkoviště pod autobusovou točnou. Po dobu stavby tedy vůbec nebude možné parkovat v blízkosti poutních domů, jak na to návštěvníci byli doposud zvyklí. Jsme si vědomi, že to pro všechny návštěvníky, poutníky, ubytované hosty i personál a zásobování bude znamenat jistou obtíž, ale jiné řešení bohužel nyní neexistuje. Tímto se všem omlouváme a prosíme o nezbytné pochopení. Tato stavební etapa byla finančně podpořena Zlínským krajem, a to částkou ve výši 10 mil. Kč, kterou musí v rámci grantu dofinancovat Matice svatohostýnská. Budeme proto vděčni za Vaši podporu a finanční dary na tuto velkou stavební akci.

Číslo speciálně zřízeného účtu je: 1036432627/5500, variabilní symbol 14, do poznámky uveďte slovo STAVBA.

Za výbor MSH - P. Vladimír Kelnar


VZPOMÍNKA NA PANA ING. IVO BURÁNĚ

Dne 14. dubna 2023, v pátek Velikonočního oktávu, vzpomeneme zádušní mší svatou na pana Ing. Ivo Buráně, dlouholetého, významného a činorodého člena Matice svatohostýnské.
Setkáme se společně odpoledne v 15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně a poděkujeme Milostivému Bohu a Panně Marii za všechny zesnulé členy Matice svatohostýnské a dobrodince Svatého Hostýna.

Sbormistr Ondřej Špaček v současné době řídí pěvecký sbor Ad Cor,

který sám založil v Brně. Jeho hlavními hudebními záměry jsou rozvoj hlasové a umělecké úrovně zpěváků, důraz na kvalitní přípravu skladeb s důrazem na posluchače, výběr umělecky hodnotného repertoáru s potenciálem oslovit a obohatit zpěváky i posluchače.

Dobrý den,
chtěla bych tímto poděkovat za náš sbor za zprostředkování ubytování a prostor na Svatém Hostýně během víkendu 3.- 5. února 2023, za velmi příjemnou domluvu a krásnou atmosféru vašeho poutního místa.
Jako poděkování vám posíláme pro radost odkaz na krásně zpracované video s jednou písničkou od nás, která zazněla z kůru během nedělní mše sv. na Hostýně.
https://www.youtube.com/watch?v=PNoYemhk_U4&ab_channel=SborAdCor
Budeme se těšit zase někdy na shledanou

S pozdravem
Tereza Špačková
Sbor Ad Cor

 

Jarní prázdniny a pobyt na Svatém Hostýně

Využijte relativně příznivých cen za ubytování v poutních domech s možností přípravy vlastní stravy a přijeďte na prázdniny i se svými dětmi. Může to být i o víkendu.

V současné době jsou příznivé povětrnostní podmínky a je i dostatek sněhu přímo v areálu Svatého Hostýna.
Pod vrcholem Hostýna je počátek upravované lyžařské stopy po hřebenu Hostýnských vrchů a v dostupné vzdálenosti jsou lyžařské areály pro rodinné sjezdové lyžování na Rusavě Ski areál Rusava www.rusavaski.cz a na Trojáku www.trojak.cz

Těšíme se na Vás !
Další informace na www.hostyn.cz, tel: 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrárna po 14 denní kumulaci námrazy

Foto Petr Janek

Info pro odborníky v této problematice

"Turistická" informace o větrné elektrárně na Hostýně

 

 

Děkujeme všem,

kteří jakýmkoliv způsobem podpořili, podporují a budou podporovat realizaci Projektu dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně. Modlíme se za vás a vyprošujeme vám Boží požehnání a ochranu Matky Boží Svatohostýnské. Výbor Matice svatohostýnské a Duchovní správa svatohostýnská

Prosíme všechny naše milé podporovatele o příspěvek na novou cestu

Účet pro dary na novou cestu

Dovolujeme si uctivě poprosit všechny naše milé podporovatele, členy MSH i ostatní případné dobrodince poutního místa, o pochopení pro tento projekt a dle možností i obětavou podporu. Tyto dary směřujte na účet Matice svatohostýnské
u č. účtu 1036432627/5500, pro identifikaci platby použijte VS 14
Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbách a při mši svaté. Ať dobrotivý Bůh od platí vaši štědrost a Panna Maria Svatohostýnská, jejíž pří mluvy se na počátku tohoto projektu dovoláváme, vás ochraňuje na všech vašich cestách.
Za Výbor Matice svatohostýnské P. Vladimír Kelnar

 

Svatohostýnský betlém už jen jako součást kroniky na internetu

Od 2. února bude svatohostýnská bazilika opět bez betléma. I po tomto datu ho lze nicméně zhlédnout
v samostatném albu O. Ladislava Noska, ve kterém jsou zachyceny i všechny proměny betléma počínaje jeho stavbou - například vystřídání čtyř různých figur Panny Marie s Ježíškem nebo dodání průvodu Tří králů.

 

Výzva

Matice svatohostýnská má zájem o odkoupení stánků, které jsou v osobním vlastnictví. Obracíme se na majitele stánků podél obou stran schodiště k bazilice, aby nabídli Matici svatohostýnské odprodej svého stánku. Kontaktujte vedoucího hospodářské správy MSH p. Josefa Kužela, tel. 607832207, e-mail matice1@hostyn.cz

 

Ing. Jaromír Kudlák fotografuje Svatý Hostýn téměř z nebeských výšin

Pohled na nově upravenou autobusovou točnu v polovině ledna
Na Hostýnku žijeme ještě napůl vánočně i ve druhé polovině ledna- do Hromnic. Na přelomu ledna a února už Ježíšek odrostl a není v jesličkách.
Foto Hana Sovišová

 

Novoroční homílie o. biskupa Nuzíka, zveřejněna v Týdeníku Kroměřížska 10. ledna

Záznam půlnoční bohoslužby v bazilice na Nový rok, i s hymnami z archivu TV Noe

S Bohem začni každé dílo, podaří se Ti až milo (bazilika 1.ledna 00:07 hod)

 

 

 

 

Pokračování