Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2023

 

Informace o stavebních aktivitách na Svatém Hostýně

Milí přátelé, členové Matice svatohostýnské, podporovatelé Svatého Hostýna.

Před půl rokem začaly práce na třetí etapě zlepšování dopravní obslužnosti. V letošním roce se stavební práce odehrávaly u poutního domu č.3. Upravovaly se zpevněné plochy, proběhly rekonstrukce inženýrských sítí.

Jsem rád, že to, co jsme si na začátku letošního roku předsevzali, se podařilo ve velké míře naplnit. V prostoru za poutním domem č. 3 vzniklo parkoviště pro 45 osobních automobilů a tři stání pro autobusy, byly vybudovány nové chodníky a upravili jsme asfaltové plochy. To jsou ty viditelné změny. Velká, neméně důležitá část stavby se odehrávala pod povrchem parkoviště, v zemi. Bylo potřebné zrekonstruovat a doplnit kanalizační řád, elektrorozvody, sdělovací kabely. Několikrát jsme narazili na funkční kabely či kanály, o kterých nebyly vedeny žádné záznamy. To působilo během stavby komplikace a ovlivnilo to harmonogram prací, tj. dokončení dílčích etap. Přes uvedené komplikace se podařilo hlavní část stavby dokončit. V závěru listopadu nás na Hostýnku zasypal sníh. Na jaře dokončíme terénní úpravy, doplníme dopravní značení a dílo, jak předpokládáme, začne sloužit. Bude zahájen provoz na nové přístupové silnici.

Můžeme shrnout, že záměr zlepšit dopravní obslužnost na Svatém Hostýně se dostává do své poloviny. Máme hotové tři etapy, proinvestovali jsme během dvou let více než 40 milionů korun.

Dílo je to velké jak svým rozsahem, tak objemem finančních prostředků. Mohlo se tak stát díky podpoře Arcibiskupství olomouckého, Matice svatohostýnské a duchovní správy na Svatém Hostýně a díky podpoře vás, podporovatelů Svatého Hostýna. Patří vám velké poděkování. Velké poděkování patří také radě a zastupitelstvu Zlínského kraje, které poskytlo na výstavbu dopravní obslužnosti Svatého Hostýna mimořádnou dotaci ve výši 10 milionů korun.

Milí přátelé, potvrdilo se, že pokud se dá dohromady skupina lidí, kteří mají společný cíl, kteří dokáží pro dobrou myšlenku také něco obětovat, tak se dílo podaří. Věřím, že i tyto dopravní stavby budou nám i budoucím generacím dlouho dobře sloužit, a že je to další správný krok ke zvelebování Svatého Hostýna. Srdečně vás zdravím jménem členů výboru Matice svatohostýnské.


Josef Tkadlec
30.12.2023

Svatý Hostýn - dopravní infrastruktura je financována Zlínským krajem.Úmrtí P. Františka Brázdila SJ

V úterý 19. prosince 2023 odešel ve věku 83 let k Pánu P. František Brázdil SJ, který byl v letech 1999-2005 představeným svatohostýnské jezuitské komunity. Rozloučení s otcem Františkem proběhne ve středu 27. prosince 2023 při mši svaté ve 14 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Parte ve formátu pdf je k dispozici ZDE.

R.I.P.

Betlém v bazilice bude k vidění od 23.12.

Bazilika bude od tohoto data do 1.1. otevřena každý den až do 17 hod. Prosíme, nerušte prohlídkou průběh bohoslužeb a neberte do baziliky své čtyřnohé přátele. Děkujeme.

P. Ladislav Nosek SJ

Fotoalbum z opravy kaple sv. Jana Sarkandra

Dne 21. prosince 2023 dostal Svatý Hostýn vánoční dárek od holešovské firmy Rapos v podobě předání kaple sv. Jana Sarkandra po opravě fasády a střechy. Fotoalbum z této zdařilé akce, která i s neplánovanou zimní pauzou trvala přesně čtyři měsíce, je k vidění ZDE. Jménem všech obyvatel i návštěvníků Svatého Hostýna děkujeme za bezproblémovou spolupráci a výborně odvedenou práci (připomeňme, že společnost Rapos má za sebou na Svatém Hostýně i někdejší rekonstrukci poutních domů a rozhledny). Více informací o celé opravě bude k dispozici v prvním čísle Listů svatohostýnských v novém roce. Kaple sama je novobarokní stavbou z roku 1890. Vznikla přestavbou kaple postavené majitelem panství Janem Rottalem roku 1658, která byla v roce 1749 upravena a zasvěcena sv. Jiljí. Od roku 1890 je zasvěcena Janu Sarkandrovi. Zajímavé okolnosti její dostavby jsou přiblíženy např. v knize "Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech" z r. 1913 na str. 112 (ve formátu pdf zde). Oltářní obraz včetně nástěnných maleb od Antonína Königa z Prahy přibližují život sv. Jana Sarkandra. Při velkých poutích sloužila tato kaple jako zpovědní. Jan Sarkand(e)r byl od r. 1616 farářem v Holešově, odkud na Hostýn často vodíval procesí. I proto je příhodné, že se opravy kaple zhostila právě holešovská firma. V roce 1620 byl umučen v Olomouci jako oběť povstání českých a moravských stavů proti Habsburkům, v r. 1995 byl v Olomouci svatořečen papežem Janem Pavlem II. Snímky z předcházející renovace interiéru kaple byly poskytnuty k nahlédnutí už dříve ZDE. Během poutní sezóny 2024 bude kaple opět přístupná, otevírací časy nejsou ovšem pevně dány a závisí mj. na počasí.

Při této příležitosti také žádáme, aby návštěvníci bez průkazu ZTP nepoužívali prostor kolem Sarkandrovy kaple jako běžné parkoviště. K tomu určen není a jsou k tomu dobré důvody. Předem děkujeme za respektování.

P. Ladislav Nosek SJ
22.12.2023

Změna jízdních řádů a času bohoslužeb

Duchovní správa informuje, že v návaznosti na změny jízdních řádů bylo vhodné pozměnit i čas druhé dopolední bohoslužby. Autobusové spojení z Bystřice p. H. muselo zareagovat na změnu u vlakových spojení. Na Hostýn přijíždí dopolední autobusy nově pět minut před půl, v pracovní dny jezdí jen po hodinách. Jelikož by pak zbývalo u dosavadní bohoslužby v 9:30 hod. i v ideálním případě jen pět minut na cestu do baziliky, je čas posunut na 9:40 hod. Z Hostýna odjíždí autobusy v pracovní dny nově vždy pět minut po půl, poslední v 16:35 hod. Jelikož změny časů autobusového spojení a tím pádem změna začátku bohoslužeb nejsou z principu vyloučeny ani v budoucnu, doporučujeme před každou návštěvou mše svaté na Svatém Hostýně pro jistotu zkontrolovat i rozpis bohoslužeb na daný týden.

P. Ladislav Nosek SJ
12.12.2023

Pořad vánočních bohoslužeb a silvestrovská půlnoční

Informujeme, že vánoční a povánoční pořad bohoslužeb v bazilice na Svatém Hostýně bude následující (čas bohoslužeb v 9:40 hod. místo v 9:30 hod. reflektuje novou podobu jízdních řádů a příjezd autobusu v 9:25 hod.):

Neděle 24.12. 2023 (Štědrý den): 7:15, 9:40, 11:15 (adventní) a 15:30 (vánoční vigilie). Pozn.: Poslední autobus na Hostýn jede z Bystřice ve 13:37, z Hostýna ve 14:05 hod.
Pondělí 25.12. jako v normální zimní neděli, 7:15, 9:40, 11:15 a 14:45.
Út 26.12.- So 30.12.: 7:15, 9:40 a 11:15. So 30.12. rovněž ve 13:00 (mládež z Rajnochovic).
Neděle 31.12.: 7:15, 9:40, 11:15, 14:45 a 24:00 (přenos TV Noe).
Pondělí 1.1. jako v normální neděli, 7:15, 9:40, 11:15 a 14:45 hod.

Půlnoční silvestrovské mši sv., vedené letos otcem biskupem Mons. Antonínem Baslerem, předchází jako obvykle modlitba růžence od 22:30, svátostná adorace a chvalozpěv Te Deum ve 23:45 hod. Večerní autobusy z Bystřice p. H. budou dle informací systému IDOS jezdit v půlhodinových intervalech od 20:02 do 23:02 hod.

P. Ladislav Nosek SJ
12.12.2023

Svatý Hostýn navštívil generální představený Tovaryšstva Ježíšova

V neděli 12. listopadu 2023 zavítal na Svatý Hostýn v rámci návštěvy České provincie Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu) jeho nejvyšší představený, P. Arturo Sosa SJ (*1948 Caracas, Venezuela; na první fotografii uprostřed), a to v doprovodu asistenta pro střední a východní Evropu, P. Tomasze Kota SJ, a asistenta pro oblast jižní Evropy, P. Cipriana Díaze Marcose SJ. Shodou okolností oslavil otec Sosa na Svatém Hostýně 75. narozeniny. Lze se domnívat, že oslava tohoto významného životního výročí zrovna na Svatém Hostýně byla skutečným cílem návštěvy, k němuž byla návštěva ostatních míst pouze ze zdvořilosti dodána. Jsme si jisti, že to byl velmi rozumný výběr místa a že přímluva Panny Marie Svatohostýnské bude ve výkonu funkce otci Arturovi nemalou pomocí.

P. Ladislav Nosek SJ

Foto: František Ingr - Člověk a víra

Svatohubertská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu, 21. října 2023, bude Svatý Hostýn opět patřit myslivcům a mysliveckým tradicím. Letos se zde, již po pětadvacáté, uskuteční tradiční Svatohubertská pouť, která vyvrcholí slavnostní mší svatou, celebrovanou administrátorem olomoucké diecéze Mons. Josefem Nuzíkem. Pro všechny poutníky i návštěvníky Svatého Hostýna, děti i dospělé, bude po celou dobu pouti připraven i pestrý doprovodný program.

"Ukázky výcviku pernatých dravců, přehlídka plemen loveckých psů a ukázky jejich práce, myslivečtí trubači, pásmo lesní pedagogiky, výstavky umělecké činnosti myslivců a spousta dalšího bude k vidění v průběhu sobotního dne. Tím hlavním bodem ale bude slavnostní mše svatá na počest sv. Huberta, patrona myslivců a lesníků. Letos se budou moci poutníci zaposlouchat do tónů i textů nejčastějšího provedení troubené hubertské mše, a to Svatohubertské mše B – dur od skladatelů Petra Vacka a Josefa Selementa v podání Trubačů OMS Přerov a komorního sboru Chorus Odry“ vysvětluje jeden z organizátorů akce Ing. Josef Dostál

"Program poutního dne bude zahájen v devět hodin dopoledne vystoupením Trubačů OMS Přerov a jejich hostů. Těmi letos budou absolutní vítězové Národní soutěže trubačů 2023 – soubor Haluzníci MENDELU z Mendelovy univerzity v Brně. V deset hodin pak od baziliky vyjde liturgický průvod k obrázku sv. Huberta. Po krátké modlitbě k našemu patronovi se opět průvodem přesuneme do svatohostýnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie ke slavení slavné mše svaté, kterou letos bude celebrovat administrátor olomoucké diecéze Mons. Josef Nuzík.“ popisuje Ing. Josef Dostál a dodává, že po skončení mše svaté budou v prostoru okolo venkovního pódia a hostýnské louky k vidění ukázky práce sokolníků, ukázky plemen loveckých psů včetně ukázek jejich výcviku a práce. Zájemci budou moci využít možnosti vyzkoušení lovecké lukostřelby a pro děti máme připravený program lesní pedagogiky – Putování za svatým Hubertem.

"Letošní Svatohubertská pouť se na Svatém Hostýně koná již po pětadvacáté. Za tu dobu ji navštívily desetitisíce poutníků z řad myslivců, lesníků, přátel lesa a myslivosti i jejich rodinných příslušníků. I přes stále patrnější pokles počtu myslivců stále patří mezi nejnavštěvovanější poutní slavnosti na tomto posvátném místě. Srdečně Vás všechny zveme a věříme, že si každý v bohatém programu najde to své,“ uzavírá Ing. Josef Dostál.Trojí podzimní výročí

Drazí přátelé, neslušelo by se nezmínit se i takto na webových stránkách o třech kulatých výročích, která jsou významná i z hlediska Svatého Hostýna.

23. září 2023 oslaví Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu), jíž je svěřena duchovní péče o Svatý Hostýn, 400. výročí vzniku - mimochodem ve stejném roce, jako provincie britská. Oslavy budou probíhat v Praze a Brně, součástí bude odborná mezinárodní historická konference na KTF UK v Praze a dvě přednášky pro veřejnost v Praze a Brně (více viz. zde). Jubileum vyvrcholí slavnostní mší svatou v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kterou bude v sobotu 23. září od 17 hodin sloužit pražský arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner.

Dále, před sto lety, 29. září L.P. 1923, zesnul velký podporovatel (nejen) Svatého Hostýna, arcibiskup Antonín Cyril Stojan, který kromě jiného ještě před svým nástupem na olomoucký arcibiskupský stolec napomáhal příchodu jezuitů na Hostýn v roce 1887. Měsíc před jeho skonem, 28. srpna téhož roku, započaly práce na elektrifikaci Sv. Hostýna. Dobové texty týkající se obou těchto posledních témat je možné si přečíst v někdejších Hlasech svatohostýnských, které jsou k dispozici online na adrese http://librinostri.catholica.cz/nahledy.php?n=1&a=Hlsh-1923-r. V hlavním vydání Hlasů jsou podnětné nekrology o arcibiskupu Stojanovi v říjnovém a listopadovém čísle, zajímavé texty o elektrifikaci jsou v listopadovém a prosincovém čísle téhož ročníku, ale až v následující řadě čísel zkrácené letákové verze HSH. Více ročníků HSH je k nahlédnutí na adrese http://librinostri.catholica.cz/kniha/2612-hlasy-svatohostynske.


P. Ladislav Nosek SJ
rektor baziliky

Oprava fasády a střechy kaple Sv. Jana Sarkandra

21. srpna započala firma Rapos opravu fasády a výměnu střešní krytiny kaple sv. Jana Sarkandra. Skončeno by mělo být zanedlouho, ještě před zimou. Přejeme mnoho zdaru, dobré počasí a Boží požehnání v díle!


P. Ladislav Nosek SJ

Pozvánka na brigádu

FARNOST MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM V PRAZE
zve jako každoročně ochotné pomocníky,
aby odvážně přiložili ruku k dílu
a pomohli při zvelebování Svatého Hostýna

PŘI NÁRODNÍ PRACOVNÍ BRIGÁDĚ
V PÁTEK A SOBOTU 13.–14. 10. 2023

SRAZ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V 8:00 PŘED POUTNÍM DOMEM Č. 2 (MUZEUM)
PRACOVNÍ ODĚV, SVAČINU A DOBROU NÁLADU S SEBOU

Orelská pouť 2023

O víkendu se sešlo na Svatém Hostýně téměř 3tis členů Orla, poutníků, praporečníků a sportovců. Mnozí přišli, přiběhli nebo přijeli, ale z Hostýna odletěli na silných orlích křídlech. Hlavní myšlenkou bylo SETKÁNÍ. Setkali jsme se na běhu z Bystřice až na vrchol, na běhu K Božímu hrobu, na večerní mši a světelné křížové cestě. V neděli jsme setkali při mši svaté s otcem biskupem Mons. Nuzíkem, na orelském shromáždění bylo uděleno vyznamenání jako poděkování za obětavou práci přes 10 členům Orla. Bylo to náročné, slunce hřálo až moc, ale i přesto bylo vidět u všech radost ze setkání.

Děkujeme všem za velikou účast. S orelským pozdravem Zdař Bůh

Kristina Horáková
generální sekretář Orla ČR
Kurská 792/3, BrnoKrásné jubileum na Hostýně

Svatý Ambrož se jistě přimluvil u sv. Petra a dalších svatých a ti poslali v neděli 21. května parádní počasí. Po chladných a deštivých předchozích dnech plulo po modré obloze sluníčko a hřálo na těle návštěvníky a účastníky jubilejní 20. celonárodní včelařské pouti na Sv. Hostýně. Přijely autobusové zájezdy z blízkého i vzdálenějšího okolí, ti nejvzdálenější až z Karlovarského kraje, pravidelně přijíždějí přátelé ze slovenského Žilinského kraje. Přítel Rudolf Šnábl, jednatel ZO Loket, již po čtvrté zorganizoval skupinu včelařů a přátel včel z druhého konce republiky. Z nedalekého Valašského Meziříčí přijela i manželská dvojice ukrajinských uprchlíků, které od 25 včelstev a z domova v Luhanské oblasti vyhnali rašisté, jak na Ukrajině říkají ruským okupantům. Byl to pro ně zajímavý zážitek, protože doma nic takového nemají, všechno se jim líbilo, byli doslova nadšeni.

Pouť je především náboženská záležitost, jádrem je mše svatá. Letos ji celebroval biskup olomoucký a administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. Posvětil a požehnal krojovaným včelařům, jejich spolkovým praporům a stuhám. V kázání se zaměřil a vyzdvihl příklad včely pro nás, pro člověka. Ze včel si máme brát příklad, jak včela pracuje nezištně pro celou včelí rodinu, jak ji brání, jak je pilná. Jsme taky takoví, nejsme až příliš sobečtí a individualističtí? Vzpomněl jmenovitě zakladatele našich poutí Jana Bajzu, který se již na nás dívá z věčnosti. Pomodlili jsme se za všechny živé i zemřelé včelaře a jejich rodiny, za včely a naší přírodu. Vrátili jsme se do svých domovů plni krásných dojmů a zážitků ze setkávání s přáteli a se spřízněnými dušemi, mnozí s nakoupenými včelařskými potřebami a suvenýry.

Doprovodná náplň pouti byla tradiční. Stánky se včelařskými potřebami všeho druhu, nově se prezentovala chráněná dílna z Bystřice p. H. nabízející rámky a úlové sestavy. K dostání byl med, jak jinak než z kraje pod Hostýnem, od Karla Gomoly. Nově vystupovala dechovka Kotáranka z Lužné. Odpolední bloky přednášek v podání př. Františka Texla a Jiřího Danihlíka nabízely včelařům poučení i poznání. Předsedkyně našeho svazu Jarmila Machová na sobě představila úplně nový slušivý včelařský svazový oblek, seznámila přítomné se situací ve svazu, s novinkami v dotační politice, s finančními problémy, které dopadají na vydávání časopisu i opravy sídla svazu ve Křemencové. Pár slov k tomu připojil i 1. místopředseda František Rudý. Prostředí Jurkovičova sálu zdobily velkoformátové fotografie se včelami a přírodou Milana Motyky, jemuž patří poděkování za krásné uvítací slovo před vlastní mší svatou.

K pořádání takové velké akce jsou zapotřebí finance. Za ně touto cestou děkujeme vedení Českého svazu včelařů, Zlínskému kraji, Městu Bystřice p. Host., ZO ČSV Valašské Meziříčí a Loket. Záštitu nad včelařskou poutí převzal a osobně se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Pouť včelařů se od svých počátků koná třetí květnovou neděli, shodou okolností v blízkosti 20. května, dne, který byl později vyhlášen jako Světový den včel. V příštím roce se sejdeme na Sv. Hostýně ve dnech 18.-19. května 2024 na již 21. včelařské celonárodní pouti. Těšíme se i na vaši účast.

Mgr. Karel Zahradník
předseda ZO ČSV, o.s. Bystřice pod Host.

Včelařské pouti na Sv. Hostýnu

Hostýn se svou bazilikou je již po několik století místem mariánské úcty věřících obyvatel Moravy. Procesí, mše svaté a jiné významné události přivedly na Sv. Hostýn tisíce poutníků. Jistě bylo mezi nimi i dost včelařů. Nikdy v historii však nebyla žádná pouť věnovaná právě včelařům, a to až do roku 2003. Co tomu předcházelo?

Když se otevřely hranice a mohli jsme vyjíždět na západ od nich, dozvěděli jsme se od rakouských a bavorských včelařů, že pořádají pravidelné regionální srazy včelařů spojené s průvody, mší, stánkovým prodejem a přátelským setkáním včelařů. S touto skutečností se osobně seznámil př. Květoslav Bábík již v 90. letech. Protože však nebyl nábožensky založený a ve výboru nebyl nikdo, kdo by chtěl něco podobného u nás uspořádat, myšlenka zapadla. Zato se objevila jinde a chopili se jí jiní. Někdy v letech 2002 nebo 2003 tehdejší členové ústředního výboru ČSV př. Drda a Bajza na cestě domů uvažovali, co by se dalo dobrého a užitečného podniknout i ve spojení včelařů s náboženskou vírou. A přišli na nápad pořádat včelařské pouti na Sv. Hostýně. K tomuto místu mají hluboký citový vztah, sem často mířily jejich kroky a myšlenky. Uvažovali také, že by podobná pouť pro včelaře z Čech mohla bývat na Svaté Hoře u Příbrami, podobně proslulém poutním místě, a to střídavě s Hostýnem. Jan Bajza se pustil s energií jemu vlastní do práce – zajistil souhlas na olomouckém arcibiskupství, u představených duchovní správy Sv. Hostýna, na Matici svatohostýnské. Získal řadu pomocníků mezi včelaři v Lidečku, kde bydlel a včelařil, podporu našel i mezi muzikanty ve své obci, totiž u dechovky Lidečanky. Podporu našel i na sekretariátě ČSV, především u tajemníka př. Mil. Peroutky. Také krajský úřad ve Zlíně vyjádřil svou podporu záštitou pana hejtmana, a hlavně obě instituce poskytly finanční příspěvek. O pomoc byli požádáni samozřejmě i místní bystřičtí včelaři, výbor zajistil několik pořadatelů a kyvadlovou dopravu autobusy. Už od první pouti byl doprovodný program v podobě odborných přednášek a prodeje včelích produktů, později byly nabízeny i včelařské potřeby. První včelařskou pouť konanou v roce 2003 celebroval moravský metropolita arcibiskup Mons. Jan Graubner, kterého před bazilikou přivítal jménem včelařů místopředseda ČSV př. Vlastimil Sobota. Úřední odhad účastníků pouti byl okolo 10 tisíc! Tradice včelařských poutí tedy byla založena.

Druhá pouť o rok později přivedla do řad pořadatelů OV Zlín, poprvé byl přítomen nejvyšší představitel včelařů, předseda ČSV př. Luděk Sojka. Chladné počasí odradilo mnoho návštěvníků, účast byla asi poloviční ve srovnání s rokem předchozím. Další roky ale počasí bylo pořadatelům a pouti vlídné, většinou přímo ideální. Př. Sojka přijížděl na pouti jako představitel ČSV, zahajoval oficiálně mše sv., přijíždí stále i jako řadový člen a přítel moravských včelařů. Také další předsedové ČSV, př. Švamberk, Brückler a Machová, nejen že byli přítomni na zahájení, ale měli pro přítomné přednášky o činnosti svazu.

Od r. 2007 se blok odborných včelařských přednášek rozšířil i na sobotu, stejně tak se rozšířil okruh přednášejících a témat. Do pořadatelské činnosti se více zapojily také ZO a OV Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín. V tomto jubilejním pátém roce byla uspořádána celonárodní finanční sbírka na pořízení včelařského praporu a sochy sv. Ambrože, patrona evropských včelařů. Prapor včelařů Čech, Moravy a Slezska byl zhotoven v Březolupech, sochu umístěnou vedle baziliky vytvořil bystřický sochař a kameník Vladimír Vráblík, byla vydána brožurka Svatí patroni včelařů z pera Karla Zahradníka. Jubilejní pouť byla pojata jako první evropské setkání včelařů a opravdu bylo možné potkat včelaře nejen ze Slovenska, ale i Polska, Rakouska i Švýcarska.

V roce 2009 se včelaři z Bystřice p. H., Lidečka a Valašského Meziříčí poprvé ukázali ve svých včelařských krojích, zlínští včelaři s praporem. Na 10. pouti včelařů v roce 2012 byla přítomna početná skupina polských včelařů Slezského včelařského spolku z Katovického vojvodství. Ti udržují čilé kontakty především se zlínskými včelaři, rádi přijíždějí na Svatý Hostýn a při té příležitosti se seznamují se zajímavými včelařskými a kulturními místy našeho okolí. Někdy jich přijelo málo, jen v jednom osobním autě, v r. 2016 zase plný velký autobus.

Až do roku 2013 nesl hlavní pořadatelskou tíhu př. Jan Bajza z Lidečka, rádi mu pomáhali přátelé z Val. Meziříčí, Zlína a samozřejmě místní, další rok veškerou tíhu pořadatelské práce převzali bystřičtí včelaři. Organizační výbor se rozšířil o zástupce ZO Val. Meziříčí.

Do pravidelnosti pořádání těchto poutí neblaze zasáhla epidemie covidu-19, ta znemožnila v roce 2020 setkání včelařů a také si vyžádala život př. Bajzy.

Čím se liší včelařské pouti od těch ostatních poutí na Sv. Hostýně? Jejich zvláštností jsou bloky odborných přednášek již v sobotu odpoledne a potom v neděli po mši sv., dále prodej včelařských potřeb i včelích produktů všeho druhu, k doprovodným akcím patří i např. výstavy fotografií př. Milana Motyky, sobotní večerní mše sv. s následným krátkým koncertem chrámové hudby, účast zahraničních skupin včelařů, kroje a prapory spolků.

K hladkému zajištění průběhu pouti jsou nezbytné i finanční prostředky. Ty se daří pořadatelům zajistit hlavně ze strany vedení ČSV, z.s., Zlínského kraje, Města Bystřice pod Hostýnem, ZO Valašské Meziříčí a ZO Loket, především na cestovné a ubytování hostů, pořadatelů a přednášejících, květinovou výzdobu chrámu, náklady na dechovou hudbu Lidečanku. Propagaci a poté hodnocení provádíme mj. na stránkách časopisu Včelařství, zveme zástupce TV i tisku, zatím reagovala jen TV NOE.

Včelařská pouť není jen náboženská slavnost, ale především svátek včelařů, místo pro přátelská setkávání. Ne nadarmo se poutě konají v květnu, měsíci, který byl v roce 2012 vyhlášen Mezinárodním měsícem včel a včelařů, 20. květen pak Světovým dnem včel. V té době je sice hodně práce s chytáním rojů, chovem matek, vytvářením oddělků, přesto je potěšitelné, kolik včelařů si udělá svátek a přijde se pozdravit se svými přáteli a vytvořit přátelství nové.

Mgr. Karel Zahradník
předseda ZO ČSV, o.s. Bystřice pod Host.


Přednáška Jarmily Machové při pouti 2016

Nová brožura o Jurkovičově křížové cestě

V pátek 28. dubna 2023 byla na zámku v Bystřici pod Hostýnem za účasti autorů i veřejnosti představena nová brožura v edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem nesoucí název "Dílo, které prošlo ohněm". Jedná se o zdařilý počin pojednávající o originální, působivé a nyní i celkově obnovené národní kulturní památce na Svatém Hostýně, Jurkovič-Koehlerově křížové cestě, a jejích zastaveních. Hlavními redaktorkami byly Ilona Musichina a Alena Chudárková, autorem hlavního textu je pražský akademický sochař Vojtěch Pařík, který mozaikové obrazy této křížové cesty spolu se svou manželkou Passionarií v minulých patnácti letech zrestauroval, resp. vytvořil tzv. druhé originály překrývající původní poškozené předlohy. Brožura je opatřena bohatou fotodokumentací; část použitých fotografií lze zhlédnout online zde (foto otce Ladislava Noska). Brožura je k zakoupení v Informačním centru v Bystřici p. H., o dotisku a distribuci na Svatém Hostýně se jedná.

P. Ladislav Nosek SJ

Dne 10. května jsem obdržel emailem smutnou zprávu o úmrtí paní Stanislavy Juráňové.Dlouholetá členka Matice svatohostýnské. Osobnost která svou obětavostí významně pomohla Matici svatohostýnské.

Slova žalmu č. 122, která byla určena pro středu po 5. neděli velikonoční (10.5.), plně vystihují slova poděkování za vše, co pro Svatý Hostýn vykonala.

Žalm 122

„Zaradoval jsem se, když mi řekli:

»Do Domu Hospodinova půjdeme!«
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy,
jak to Zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo Jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli Domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.Mořic Jurečka
za výbor a členskou základnu Matice svatohostýnské


OMEZENÍ PARKOVÁNÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V tomto týdnu bude zahájena další etapa stavby dopravní infrastruktury na Sv. Hostýně. Jde o budování nového parkoviště za poutními domy. Proto dojde k nezbytným dopravním omezením, která potrvají minimálně do konce října letošního roku. Bude uzavřena nová komunikace, po které již bylo možné jezdit k poutním domům, a to hned od autobusové točny. Několik měsíců bude sloužit pouze stavbě. Současně – a to se již poutníků a návštěvníků Sv. Hostýna dotkne více – budou zcela mimo provoz parkovací plochy za poutním domem č. 3, kde bude stavba probíhat. Upozorňujeme, že tedy nebude možné využívat jako doposud možnost odstavit auta za tímto poutním domem.

Ti, kteří budou na Sv. Hostýně ubytováni, mohou po staré komunikace přijet až domům, tam si vyložit svá zavazadla a co nejrychleji vozy s vozy odjet k jiným odstavným plochám. Těmi po dobu stavby bude zejména rovná plocha pod rozhlednou, parkovací stání podél staré komunikace v její dolní části v blízkosti stánků nebo dolní parkoviště pod točnou, kde byla v uplynulých měsících zastávka autobusů. Po dobu stavby tedy vůbec nebude možné parkovat v blízkosti poutních domů, jak na to návštěvníci byli zvyklí. Jsme si vědomi, že to pro všechny včetně zásobování bude znamenat jistou obtíž, ale jiné řešení nyní neexistuje. Tímto se všem omlouváme a prosíme o nezbytné pochopení.

Tato stavební etapa byla finančně podpořena Zlínským krajem, a to částkou ve výši 10 mil. Kč, kterou musí v rámci grantu dofinancovat Matice svatohostýnská. Budeme proto nadále vděčni za Vaše dary na tuto velkou stavební akci. Číslo speciálně zřízeného účtu je: 1036432627/5500, variabilní symbol 14, do poznámky uveďte slovo STAVBA.

Číslo speciálně zřízeného účtu je: 1036432627/5500, variabilní symbol 14, do poznámky uveďte slovo STAVBA.

Za výbor MSH - P. Vladimír Kelnar


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V tomto týdnu bude zahájena další etapa stavby dopravní infrastruktury na Sv. Hostýně. Jde o budování nového parkoviště za poutními domy. V souvislosti s tím dojde k nezbytným dopravním omezením, která potrvají minimálně do konce října letošního roku. Bude uzavřena nová komunikace, po které již bylo možné jezdit k poutním domům, a to hned od autobusové točny. Několik měsíců bude sloužit pouze stavbě. Současně – a to se již poutníků a návštěvníků Sv. Hostýna dotkne více – budou zcela mimo provoz parkovací plochy za poutním domem č. 3, kde bude stavba probíhat. Upozorňujeme, že tedy nebude možné jako doposud využívat možnost odstavit auta za tímto poutním domem. Ti, kteří budou na Sv. Hostýně ubytováni, mohou po staré komunikaci přijet až k poutním domům, tam si vyložit svá zavazadla a co nejrychleji své vozy zaparkovat na jiných odstavných plochách. Těmi po dobu stavby budou zejména rovná plocha pod rozhlednou, parkovací stání podél staré komunikace v její dolní části v blízkosti stánků nebo dolní parkoviště pod autobusovou točnou. Po dobu stavby tedy vůbec nebude možné parkovat v blízkosti poutních domů, jak na to návštěvníci byli doposud zvyklí. Jsme si vědomi, že to pro všechny návštěvníky, poutníky, ubytované hosty i personál a zásobování bude znamenat jistou obtíž, ale jiné řešení bohužel nyní neexistuje. Tímto se všem omlouváme a prosíme o nezbytné pochopení. Tato stavební etapa byla finančně podpořena Zlínským krajem, a to částkou ve výši 10 mil. Kč, kterou musí v rámci grantu dofinancovat Matice svatohostýnská. Budeme proto vděčni za Vaši podporu a finanční dary na tuto velkou stavební akci.

Číslo speciálně zřízeného účtu je: 1036432627/5500, variabilní symbol 14, do poznámky uveďte slovo STAVBA.

Za výbor MSH - P. Vladimír Kelnar


VZPOMÍNKA NA PANA ING. IVO BURÁNĚ

Dne 14. dubna 2023, v pátek Velikonočního oktávu, vzpomeneme zádušní mší svatou na pana Ing. Ivo Buráně, dlouholetého, významného a činorodého člena Matice svatohostýnské.
Setkáme se společně odpoledne v 15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně a poděkujeme Milostivému Bohu a Panně Marii za všechny zesnulé členy Matice svatohostýnské a dobrodince Svatého Hostýna.

Sbormistr Ondřej Špaček v současné době řídí pěvecký sbor Ad Cor,

který sám založil v Brně. Jeho hlavními hudebními záměry jsou rozvoj hlasové a umělecké úrovně zpěváků, důraz na kvalitní přípravu skladeb s důrazem na posluchače, výběr umělecky hodnotného repertoáru s potenciálem oslovit a obohatit zpěváky i posluchače.

Dobrý den,
chtěla bych tímto poděkovat za náš sbor za zprostředkování ubytování a prostor na Svatém Hostýně během víkendu 3.- 5. února 2023, za velmi příjemnou domluvu a krásnou atmosféru vašeho poutního místa.
Jako poděkování vám posíláme pro radost odkaz na krásně zpracované video s jednou písničkou od nás, která zazněla z kůru během nedělní mše sv. na Hostýně.
https://www.youtube.com/watch?v=PNoYemhk_U4&ab_channel=SborAdCor
Budeme se těšit zase někdy na shledanou

S pozdravem
Tereza Špačková
Sbor Ad Cor

 

Jarní prázdniny a pobyt na Svatém Hostýně

Využijte relativně příznivých cen za ubytování v poutních domech s možností přípravy vlastní stravy a přijeďte na prázdniny i se svými dětmi. Může to být i o víkendu.

V současné době jsou příznivé povětrnostní podmínky a je i dostatek sněhu přímo v areálu Svatého Hostýna.
Pod vrcholem Hostýna je počátek upravované lyžařské stopy po hřebenu Hostýnských vrchů a v dostupné vzdálenosti jsou lyžařské areály pro rodinné sjezdové lyžování na Rusavě Ski areál Rusava www.rusavaski.cz a na Trojáku www.trojak.cz

Těšíme se na Vás !
Další informace na www.hostyn.cz, tel: 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrárna po 14 denní kumulaci námrazy

Foto Petr Janek

Info pro odborníky v této problematice

"Turistická" informace o větrné elektrárně na Hostýně

 

 

Děkujeme všem,

kteří jakýmkoliv způsobem podpořili, podporují a budou podporovat realizaci Projektu dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně. Modlíme se za vás a vyprošujeme vám Boží požehnání a ochranu Matky Boží Svatohostýnské. Výbor Matice svatohostýnské a Duchovní správa svatohostýnská

Prosíme všechny naše milé podporovatele o příspěvek na novou cestu

Účet pro dary na novou cestu

Dovolujeme si uctivě poprosit všechny naše milé podporovatele, členy MSH i ostatní případné dobrodince poutního místa, o pochopení pro tento projekt a dle možností i obětavou podporu. Tyto dary směřujte na účet Matice svatohostýnské
u č. účtu 1036432627/5500, pro identifikaci platby použijte VS 14
Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbách a při mši svaté. Ať dobrotivý Bůh od platí vaši štědrost a Panna Maria Svatohostýnská, jejíž pří mluvy se na počátku tohoto projektu dovoláváme, vás ochraňuje na všech vašich cestách.
Za Výbor Matice svatohostýnské P. Vladimír Kelnar

 

Svatohostýnský betlém už jen jako součást kroniky na internetu

Od 2. února bude svatohostýnská bazilika opět bez betléma. I po tomto datu ho lze nicméně zhlédnout
v samostatném albu O. Ladislava Noska, ve kterém jsou zachyceny i všechny proměny betléma počínaje jeho stavbou - například vystřídání čtyř různých figur Panny Marie s Ježíškem nebo dodání průvodu Tří králů.

 

Výzva

Matice svatohostýnská má zájem o odkoupení stánků, které jsou v osobním vlastnictví. Obracíme se na majitele stánků podél obou stran schodiště k bazilice, aby nabídli Matici svatohostýnské odprodej svého stánku. Kontaktujte vedoucího hospodářské správy MSH p. Josefa Kužela, tel. 607832207, e-mail matice1@hostyn.cz

 

Ing. Jaromír Kudlák fotografuje Svatý Hostýn téměř z nebeských výšin

Pohled na nově upravenou autobusovou točnu v polovině ledna
Na Hostýnku žijeme ještě napůl vánočně i ve druhé polovině ledna- do Hromnic. Na přelomu ledna a února už Ježíšek odrostl a není v jesličkách.
Foto Hana Sovišová

 

Novoroční homílie o. biskupa Nuzíka, zveřejněna v Týdeníku Kroměřížska 10. ledna

Záznam půlnoční bohoslužby v bazilice na Nový rok, i s hymnami z archivu TV Noe

S Bohem začni každé dílo, podaří se Ti až milo (bazilika 1.ledna 00:07 hod)

 

 

 

 

Pokračování