(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky ze života církve v roce 2018

 

Kněz spustil aplikaci pro poslech bohoslužeb

V plném provozu už je evangelizační projekt AudioKostel. Díky němu se zvukový přenos bohoslužeb a nahrávky kázání z různých farností dostanou přes internet ke všem zájemcům.
Za projektem stojí P. Petr Hofírek, farář v Dolním Němčí. "Dlouhou dobu jsem ve své farnosti přemýšlel o možnosti přímého zvukového přenosu z bohoslužeb pro nemocné, které navštěvuji a kteří se nemohou už pravidelně účastnit mše svaté v našem kostele," popisuje kněz, jenž nechtěl jít cestou videopřenosů, které už mnoho let provozuje například poutní místo Svatý Hostýn. Rozhodl se tedy pro přenos zvuku.
"Jak ale dostat audiopřenos ke starým lidem, aby to pro ně bylo co nejjednodušší? Starý člověk si nebude zapínat počítač, aby otevřel internetový prohlížeč, šel na web farnosti, našel odkaz na spuštění přenosu a měl starost se zapojením reproduktorů. Zapnout internetové rádio dálkovým ovladačem ale snadno zvládne, vždyť ovladačem si často zapíná televizi a přepíná mezi programy," uvažoval P. Hofírek.
Nejprve bylo třeba vyřešit řadu technických problémů. "Například přivést internet kabelem až k zesilovači byl trošku oříšek, ale provozovatel internetu řešení našel," popisuje kněz. Potřeboval též cenově dostupné zařízení pro převod analogového zvuku z mikrofonů do digitální podoby a vyhovující internetovou službu pro vysílání rádia.
Vše se nakonec podařilo. Vznikly též internetové stránky http://audiokostel.cz/ a aplikace pro mobily se systémem android. Na webu najdou zájemci jak stream pro vysílání rádia, tak informace, co je potřeba udělat k tomu, aby podobnou službu mohla nabídnout i jejich farnost.
"Oslovil jsem s tímto projektem už kněze v olomoucké arcidiecézi. Zatím jsou do přímých přenosů zapojené dvě farnosti (Dolní Němčí a Rožnov pod Radhoštěm) a nahrávky nedělních kázání přidává do aplikace kněz z farnosti Krásensko. Byl bych rád, kdyby se o možnosti přidat se dozvěděli kněží v celé republice. Rozšíření webu a mobilní aplikace o další přenosy je už velmi snadné," dodává P. Petr Hofírek.
KT č.45

 

 

Stanislav Přibyl k nadcházejícím dušičkám

Svátek Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Duchovní slovo ze Svatého Kopečka

Sváteční slovo z Ostravy Třebovic

Kardinál Duka se na Svatém Hostýně připojil k výzvě za dobrou volbu

 

Papež František doporučuje - nešířit pomluvy a klepy

Na otázku co radí farníkům v každé farnosti řekl: „Nešířit pomluvy. Prosím vás, farnost, která se naučí nešířit pomluvy je svatá.“
A poté přidal tuto historku: „Jeden francouzský farář mi vyprávěl, že ve farnosti žila jedna žena, která všechny pomlouvala, byla to prostě drbna. Její dům byl blízko oknu fary, takže mohla vidět i do kostela. Jednoho dne tato žena onemocněla a zavolala si kněze, kterému řekla: ´Otče, nyní nemůžu chodit na mši svatou, mohl byste mi nosit svaté přijímání?´
A co jí kněz na to odpověděl?: ´Ale paní, to není nutné, s tím vaším jazykem, který máte, ze svého okna dostanete až ke svatostánku!´ To, abyste pochopili.“ Vyprávěl papež a dále pokračoval: „Není to nic pěkného pomlouvat. Ne, ne, nikdy to nedělejte!“, protože potom zůstává člověku v srdci hořkost. „Otče, jak to mám udělat, abych nepomlouvala?,“ ptala se dále žena z příběhu a farář ji na to odpověděl: „Ano, existuje jeden velmi dobrý lék, který nic nestojí: kousněte se do jazyka.“

 

Olomoucký arcibiskup sedmdesátníkem

Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a protektor Matice svatohostýnské.

Náš jubilant se narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale dětství prožil ve Strážnici.
Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však přijat, protože neměl, jak to vyžadovala praxe komunistického režimu, dělnický původ. Rok pracoval jako dělník v ZPS v tehdejším Gottwaldově. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu a do kněžského semináře v Olomouci byl přijat v roce 1968. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1973 v Olomouci z rukou biskupa – apoštolského administrátora olomouckého Josefa Vrany.
Působil v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde ho zastihlo jmenování pomocným biskupem olomouckým (17. 3. 1990). Byl jedním z iniciátorů Desetiletí duchovní obrody národa vyhlášeného v roce 1987 kardinálem Františkem Tomáškem.
Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. 4. 1990 spolu s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem olomouckým Josefem Hrdličkou z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který si ho zároveň vybral za svého generálního vikáře. Po jeho smrti byl zvolen sborem konzultorů 16. 9. 1991 administrátorem olomoucké arcidiecéze. Na svátek sv. Václava, patrona arcidiecéze, 28. 9. 1992 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 70. nástupcem na stolci sv. Metoděje. K slavnostní intronizaci došlo v katedrále sv. Václava v Olomouci 7. 11. 1992 za účasti tehdejšího papežského nuncia v Československu Giovanniho Coppy.
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995 společně moravského kněze a mučedníka blahoslaveného Jana Sarkandera a českou vyznavačku blahoslavenou Zdislavu z Lemberka. Tato událost představuje mimořádný jev v dějinách katolické církve, protože došlo ke svatořečení dvou blahoslavených mimo Řím.
Arcibiskup Graubner je v rámci České biskupské konference předsedou Komise pro Charitu a delegátem Rady ČBK pro misie. V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, od roku 2010 zastává funkci místopředsedy.
K četným aktivitám olomouckého arcibiskupa patří založení tradice velehradských poutí při příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a v souvislosti se státním svátkem České republiky spojená s projektem Dnů lidí dobré vůle, při kterém se v předvečer státního svátku prezentují charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející z hodnot, jež k nám přinesli slovanští apoštolové.
Další z jeho iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí.
Za své nevšední aktivity byl moravský metropolita oceněn četnými vyznamenáními. V roce 2002 obdržel Evropský prsten Dr. Aloise Mocka – cenu, která se uděluje jen osobnostem či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických hranicích.
V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně. Za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám mu byl předán Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně. V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád sv. Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
U příležitosti 60. narozenin byl 28. října 2008 vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem, byl mu propůjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.


Biskupským heslem moravského metropolity jsou slova Panny Marie v Káni Galilejské Quod dixerit vobis, facite /Co vám řekne, učiňte/ (Jan 2,5).
K četným blahopřáním, která na konci prázdnin budou směřovat do Olomouce, se připojuje také Matice svatohostýnská spojená v modlitbě se širokou členskou základnou za našeho pastýře.
AD MULTOS ANNOS!
Josef Pala

 

 

K 70. výročí Orelské pouti na Svatém Hostýně

„Je nutné odporovat zlu i za cenu vlastní oběti.“ (Štěpán Daněk)
Historie - Orel„Měsíc srpen byl v dřívějších dobách v naší vlasti i v Orlu měsícem, kdy byla dokončena sklizeň obilí a vděční orlové se od roku 1930 shromažďovali druhou neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Vždy to bylo v hojném počtu. Byl to pro ně svátek po dnech lopotivé a namáhavé práce, byl to pro ně odpočinek na těle a velké občerstvení ducha. V poválečném období to byly desetitisíce účastníků orelské poutě, jimž vyhrávalo několik krojovaných kapel, byl slyšet zpěv, slova kazatelů, slova kněží i funkcionářů Orla, vlály orelské prapory, studená svatohostýnská voda v prostoru Vodní kaple přišla vhod k občerstvení zvláště pěším poutníkům.“
Tak vzpomíná Ing. Antonín Zelina, někdejší starosta Orla, na památnou pouť, kdy ve dnech 28. a 29. srpna 1948 velké množství orlů, jejich příznivců a jiných poutníků (historické prameny uvádějí 100 až 120 tisíc osob) přijelo na Svatý Hostýn. Bylo vypraveno pět zvláštních vlaků a asi 250 autobusů. Další účastníci přicestovali normálními linkami ČSD, ČSAD, auty a pěšky.
Tato pouť před 70 lety byla zvláštní. Konala se v době poúnorové, kdy v únoru 1948 převzali moc i řízení našeho státu komunisté. Snažili se zbavit všech svých odpůrců i lidí, kteří jim z jakéhokoliv důvodu nevyhovovali. V politických procesech byli režimu nepohodlní lidé odsouzeni k smrti nebo vězení za vymyšlené trestné činy (vlastizrada, špionáž apod.). Poúnorové vedení tvrdě potlačovalo učení církve a křesťanství, jež se opírá o tisícileté zkušenosti lidstva a vede ke šťastnému životu. Nastolili u nás ateismus, který jak vidíme již dnes, má špatný dopad na společnost.
Aby Orel činnost dále nevyvíjel, rozhodli se komunisté zdiskreditovat a zlikvidovat jeho vedení. Čelní funkcionáři ústředí Orla, další vedoucí i běžní členové byli obviněni z protistátní činnosti, dáni do vazby a při vyšetřování byli násilím a mučením donuceni podepsat předem napsané protokoly. V nich se museli přiznat k tomu, co nikdy neudělali. Byli nespravedlivě odsouzeni, vsazeni do vězení nebo pracovních táborů, často v uranových dolech. Byli zbaveni občanských práv. Byl jim zabavován majetek, který propadl státu, často byli odsouzeni i k peněžité pokutě. Členové jejich rodin rovněž trpěli. Nemohli studovat, nebo nedostali přiměřenou práci svému vzdělání a byli i jinak ve společnosti pronásledováni a znemožňováni.
Jak dále připomíná Antonín Zelina, toto bezpráví se dělo ve vyspělé společnosti. V politických procesech po únoru 1948 bylo v ČSR soudně zbaveno svobody, majetku, občanských práv, vystěhováno z majetku více než 100 tisíc našich spoluobčanů. Šlo většinou o vynikající, vysoce vzdělané, morálně bezúhonné osobnosti, které byly schopny dobře a zodpovědně řídit naši zemi.
Zdeňka Jančíková

 

Modlitba za vodu

Nový strahovský opat Daniel Peter Janáček, O.Praem. přijal opatskou benedikci

 

Při toulkách po českých luzích a hájích

nalezneme v blízkosti jedné sochy Panny Marie ve skále i tuto modlitbu:

Konstantinovy lázněMá modlitba k Panně Marii

Lesní tišinou, kde jen ptactva ševel zní,
kde stromy své báje navzájem si vypráví,
tou lesní tišinou mé kroky k Tobě jdou,
myšlenky hlavou víří a oči ke skále se pnou.

V těch skalách stojí věky Panna Maria.
Zde mnoha ústa šeptem vypráví, co světu tajila,
zde bez studu slza za slzou po tváři stéká,
hlava skloněna, vinu odpusť Panno Maria.

Prsty spleteny jak koruny stromů,
ptáci v těch korunách zpívají, diví se tomu,
co lidská duše v sobě bez naděje, bolu skrývá,
jen Ty víš vše. Ty mě znáš, stůj při mne Panno Maria!

 

Papež František očima Václava Malého

Papež František: Dejme se jako sv. Ignác z Loyoly do služby blízkým

Ignác z Loyoly (zakladatel Tovaryšstva Ježíšova) – světec i dnes aktuální

 

Svatý Hostýn se připojí k celosvětové modlitební štafetě za kněze

Modlitební štafetaNa víc než stovce významných poutních míst celého světa se v pátek 8. června 2018, o slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova, budou věřící modlit růženec za posvěcení kněží – a jedním z nich bude letos také Svatý Hostýn. Modlitba růžence světla zde začne ve 12.15 a předcházet jí bude mše svatá na tentýž úmysl.
Setkání, které iniciovala organizace WorldPriest, je součástí celosvětové růžencové štafety. Ta bude probíhat 8. června celých čtyřiadvacet hodin a po celém světě: od Soulu se přes Rusko, Austrálii, Indii, Japonsko, Vietnam, Rwandu nebo Izrael postupně přesune do Evropy. V pravé poledne středoevropského letního času se k modlitbě připojí lidé z baziliky v Čenstochové a od nich štafetu převezme právě Svatý Hostýn. Odsud pak poputuje do Pompejí v Itálii a přes Maltu, Francii, Portugalsko nebo řadu afrických zemí dospěje na americký kontinent.
Své požehnání této akci zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře také papež František. „Svatý otec se modlí, aby naše blahoslavená Matka vždy vedla a chránila všechny kněze. Jeho Svatost s láskou a vděkem svěřuje kněze i všechny, kdo se připojí k této iniciativě, do přímluvy Panny Marie, Královny posvátného růžence, a s radostí uděluje své apoštolské požehnání jako znamení milosti a pokoje,“ napsal pořadatelům kardinál Pietro Parolin.
Podle pořadatelů je růžencová štafeta příležitostí k prosbě za kněze: „Modlíme se, aby jim Bůh skrze naše modlitby žehnal a zahrnul je svými milostmi, aby prostřednictvím tohoto celosvětového společenství pocítili naši vděčnost a podporu a také aby vytrvali v jednotě s Kristem a jeho církví a svěřené Pánovo stádce bezpečně vedli až na pastviny v Božím království,“ vysvětlila Marion Mulhallová z organizace WorldPriest.
Setkání s modlitbou za kněze bude na Svatém Hostýně zahájeno v 11:30 mší svatou v bazilice, růžencová štafeta pak začne ve 12:15 a její součástí bude i modlitba, kterou pro tuto příležitost vytvořil emeritní papež Benedikt XVI.
Je skvělé, že Svatý Hostýn je zařazen mezi sto nejvýznamnějších míst světa, která propojuje modlitba za kněze. Děkuji všem, kteří se do řetězce modliteb zapojí přímo v bazilice nebo prostřednictvím webových kamer ze Svatého Hostýna, ale i těm, kteří nebudou mít jinou možnost, než se přidat tichou modlitbou třeba na pracovišti, a využijí toho,“ povzbudil věřící k účasti olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který konání akce ve svatohostýnské bazilice podpořil.
(gra)

 

Článek o Svatém Hostýně (v angličtině) na webu World Priest (pořádá každý rok růžencovou štafetu za kněze)

 

Seznam zpřístupněných kostelů s průvodcovskou službou v Moravskoslezském kraji

 

Byly Velikonoce

 

Manifestace za život a rodinu, Praha sobota 7. dubna 2018

 

Představily se i církevní pivovary

Křesťanství jde s pivní pěnou dohromady. l církevní pivovary se představily minulý týden na 28. ročníku Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích. Konal se od pondělí do soboty v budvarské restauraci Malý pivovar a v KD Gerbera a zúčastnily se ho přes dvě stovky pivovarů z celého světa s takřka tisícovkou piv.
l když Popeleční středou začala postní doba, lidé měli v ostatních dnech možnost seznámit se s výrobky např. z Chile, lzraele, Belgie, Irska i Slovenska. O Zlatou pivní pečeť se ucházel třeba Želivský klášterní pivovar i Biskupský pivovar u sv. Štěpána z Litoměřic.
Jejich účasti na festivalu, nad nímž převzal záštitu i rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula, si organizátor Alois Srb cení. „Festivalu se pravidelně účastnily i např. Břevnovský klášterní pivovar, Strahovský klášterní pivovar, Pivovar OSSEEG z Velkého Oseka a klášterní pivovary z Bavorska a Rakouska,“ vypočítává Alois Srb. „U všech vždy převažovala kvalita nad komercí, a proto si jejich působení velice vážím,“ dodal.
Katolický týdeník 2018 č.8 (rag)

Litoměřický biskupský minipivovar nabízí dvanáctku Štěpán
Ještě chybí pivovar, říká farář, který proměnil vysídlený Neratov
Vaření piva je běžné i v rámci klášterů. Zastánci této myšlenky jsou i ve výboru Matice svatohostýnské

 

Kázání má být krátké

Nový liturgický rok je ve Vatikánu vyplněn středečními katechezemi papeže Františka, které letos věnuje tématu mše svaté. Týden před Popeleční středou se papež věnoval četbě evangelia a kázání.
Homilie jako dialog Pána „Tak jako Kristova tajemství osvětluj celé biblické zjevení, je evangelium v bohoslužbě slova světlem, které umožňuje chápat smysl předcházejících biblických textů jak Starého, tak Nového zákona,” řekl papež a dodal, že „evangeliem k nám promlouvá Kristus, a proto mu věnujeme pozornost”.
Svatý otec pokračoval krátkým zamyšlením nad kázáním. „Homilie není příležitostná promluva, ani katecheze jako ta, kterou nyní pronáším, ani konference či přednáška, nýbrž navazuje na dialog, který Pán se svým lidem už zahájil,” připomněl papež. A dále se zamyslel nad úkolem kazatele a věřícího. „Někdy dlouhá, nesoustředěná či nesrozumitelná homilie nudí, jindy jsou překážkou zase předsudky posluchačů,” upozornil František na chyby na obou stranách. „Ten, kdo pronáší homilii, si musí uvědomovat, že nevykládá svoje věci, nýbrž káže, propůjčuje hlas Ježíši. Homilie musí být dobře připravena a krátká. Kolikrát se jen během kázání někomu stane, že se nesoustředí, jiný dokonce vyjde ven a zapálí si cigaretu,” řekl papež a závěrem se ještě obrátil na přítomné kněze: „Proto je dobré, drazí kněží, připravovat dobrou homilii modlitbou, studiem a reflexí. A měla by trvat nanejvýš deset minut.”
Katolický týdeník 2018 č.7 (ravat, len)

 

Poselství nemocným k postní a velikonoční době, které zasílají naši duchovní

 

Jeho rány nás uzdravily

Modlitba křížové cesty není jen příležitost,
jak si uvědomit, že náš život je plný
temných a bolavých skutečností. Je to
především jedinečný způsob, jak těžké, co
prožíváme, propojit s Kristem a s mocí jeho
lásky, jak si uvědomit, že na své životní
těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, který se nás
chce uj mout a provést nás každým údolím
smrti, dát nám i v temnotách zakusit svou
přítomnost.
Modlitba křížové cesty je tedy příležitostí,
abychom na své vlastní cestě rozpoznali
Ježíše. Nikoli jako toho, kdo stojí mimo
nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako
toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás.
P. Vojtěch Kodet, O.Carm.ThD.

 

Jsou potřebná nová spojenectví proti fake news

Co se takhle od Popeleční středy připojit k iniciatívě 40 dní bez alkoholu

Rozloučení s o. Michalem Jadavanem v sobotu 10.2. 2018 dopoledne v Ostravě Pustkovci, záznam TV Noe

Expozice církevní a klášterní turistiky oslovila tisíce návštěvníků veletrhu Regiontour 2018

Církevní památky ve Zlínském kraji přilákaly 217 tisíc lidí

Setkání s papežem? Výjimečná zkušenost, shodli se studenti kroměřížského gymnázia

Půlstoletí našeho předního dětského pěveckého tělesa, dokument z archivu ČT

Ze stránek Vatikánského rozhlasu - islám je reformovatelný

Nabídka dětského časopisu Nezbeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování