(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Urbanistické vize, spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno

 

Ze Zpravodaje TV Noe

Studenti tvoří vizi rozvoje Svatého Hostýna
V Jurkovičově sále na Svatém Hostýně je do konce září 2017 výstava šestnácti prostorových úvah studentů brněnské architektury, které prezentují ideál poutního místa očima současné mladé generace. Vystavené velkoformátové tisky jednotlivých řešení, prostorové modely a dokumentační texty objevují zapomenuté hodnoty místa i jeho duchovní přesah každodenního životního stereotypu.
Cílem spolupráce Fakulty architektury VUT v Brně a Matice svatohostýnské bylo hledat budoucí podobu Svatého Hostýna. O toto téma projevilo zájem více než třicet studentů Ústavu prostorové tvorby. Za podpory duchovní správy poutního místa se jim podařilo v průběhu zimního semestru 2016/2017 najít různé možnosti dalšího směřování jedinečné moravské lokality. Téma svatého místa bylo prověřováno v kontextu hledání formy, která by obstála ve světě křesťanské tradice a zároveň byla přístupná i spiritualitě člověka, jehož duchovní život může být naplňován i mimo náboženskou komunitu. Do finální výstavy bylo vybráno šestnáct prací, zabývajících se tématem v různých měřítcích: od urbanismu až po prvky drobné sakrální architektury, od lokalizace přímo na vrcholu Hostýna až po využití krajinných prvků v jeho okolí.
V současné době se v knize návštěvníků výstavy vyjadřuje široká veřejnost. Matice svatohostýnská tak získá zpětnou vazbu, které práce ji nejvíce zaujaly. Do jaké míry se vize studentů stanou východiskem ke skutečné proměně Svatého Hostýna bude záležet na reálnosti navrhovaného řešení, další projektové dokumentaci a finančních možnostech.
Další informace jsou taky na http://www.hostyn.cz/hostyn_vize.html, ale nejlepší je výstavu si osobně prohlédnout.
Ivo Buráň

 

Vážení návštěvníci výstavy SVATÉ MÍSTO HOSTÝN

Tato výstava vznikla spoluprací naší Matice svatohostýnské s Ústavem prostorové tvorby na Fakultě architektury VUT Brno. Vystavené práce jsou dílem studentů této fakulty, které vznikly během zimního semestru 2016/2017 pod vedením odborných garantů z řad jejích vyučujících.
Zadáním pro studenty bylo, aby nechali na sebe působit prostředí a atmosféru poutního areálu Svatý Hostýn a pod tímto dojmem navrhnout směry, kterými by se podle jejich názoru a cítění měl dále odvíjet rozvoj tohoto vzácného území.
Studenti nebyli svázáni přesně daným úkolem, a tak každý z nich mohl ke své práci přistoupit svým vlastním osobitým přístupem, přičemž někteří studenti pracovali individuálně a jiní kolektivně v pracovních týmech. Někteří autoři se soustředili na řešení poutního areálu jako celku a jiní spíše na dotváření detailů. Našli se i takoví, kteří své představy vložili do přeměny okolí Svatého Hostýna.
Jediným pojítkem, které všechna nová řešení spojují, je dodržení zásady, že do budoucna bude od sebe striktně oddělena klidová meditační zóna s křížovými cestami severně od venkovního schodiště a provozní zóna kolem poutních domů jižně od venkovního schodiště. K tomu poslouží vybudování nové obslužné silnice od točny autobusů právě k poutním domům. Studentská díla tak navazují na koncept již nyní daný územní zastavovací studií pro vrch Svatého Hostýna.
Zajisté si každý z vás návštěvníků při prohlídce vystavených prací najde několik takových, které vás obzvláště zaujmou. V tom případě vás žádáme, abyste se o své postřehy podělili. Návrhy jsme označili čísly 1 až 16 a můžete do naší návštěvní knihy zapsat, které z nich se vám líbí a co vás na nich upoutalo.
A nyní již pojďte a pusťte se do prohlídky. Vnořte se do toho, jakým způsobem k vám studentská díla promlouvají. Bude to nové uspořádání funkčních ploch v areálu Svatého Hostýna, spojené s výstavbou nových budov a stavebních objektů? Podle vyjádření jednoho z vyučujících – příklad tzv. městského mini-urbanismu? Zamlouvá se vám přesunutí prodejní zóny do nově vzniklého obchodního dvora u poutních domů, tak jak to kdysi zamýšlel architekt Jurkovič? Zaujme vás projekt atypického bočního schodiště se zákoutími pro posezení? Byli byste pro využití svahu pod poutními domy č. 1 a 2 formou odpočinkových a vyhlídkových teras? Líbí se vám nápad na zřízení venkovních zpovědnic? Je pro vás přijatelnou myšlenkou přesunutí některých soch nebo pěších stezek uvnitř areálu? Chtěli byste zrealizovat některý návrh z kategorie drobné sakrální architektury? Nebo byste chtěli podle předložených návrhů vybavit doplňkovými úpravami některou z přístupových poutních tras v okolí Svatého Hostýna? Prošli byste se například nově vybudovanou poutní cestou z Rajnochovic s tematickými zastaveními Panny Marie sedmiradostné?
To byla jen malá nápověda. Každý si jistě najdete pro vás osobně zajímavé prvky. Pojďte tedy, prohlížejte si, studujte, nechte na sebe dýchnout výpovědi, kterými se nás mladí studenti architektury snaží oslovit. A napište, co si o tom myslíte. Možná i váš názor se stane součástí buducnosti, která se bude dále na svatém Hostýně odehrávat.

 

Svatý Hostýn: Ve skutečnosti jde o víc, ze stránek České biskupské konference

 

Chcete vědět jak bude možná Svatý Hostýn vypadat za 10 nebo 25 let?

Možné varianty budoucí podoby Svatého Hostýna - na výstavu zve Fakulta architektury VUT v Brně.

Přijďte, přijeďte na Svatý Hostýn (kromě pondělků) zhlédnout výstavu ateliérových prací studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Výstava bude v Jurkovičově sále až do 30. září 2017.

Třicet studentů různých ročníků si vybralo z předložených námětů a ty pak řešili jako detaily nebo i jako celé komplexy poutního místa Svatý Hostýn. Jsou vystaveny práce, které získaly nejlepší hodnocení.
Architektonické a urbanistické vize jsou prezentovány na velkoformátových tiscích a na modelech. Taky je k dispozici textová a multimediální prezentace.
Matice svatohostýnská uvítá názory široké veřejnosti na nápady jak dále na Svatém Hostýně a názor na navrhovaná řešení. Ihned po zhlédnutí výstavy se můžete vyjádřit a hlasovat do připravené výstavní kroniky nebo i dodatečně prostřednictvím e-mailu - matice@hostyn.cz.

Vernisáž výstavy byla v sobotu 24. června 2017 odpoledne
Pozvánka na vernisáž výstavy

 

Jak jsme začali spolupracovat s architekty z Brna

Výbor Matice svatohostýnské si stanovil v roce 2015 pro další období řadu priorit. Při jejich diskusi jsme dospěli k přesvědčení, že by bylo velmi dobré nechat zpracovat odborníky na architekturu a urbanismus celkovou vizi, jak lze posvátné místo Svatý Hostýn rozvíjet, dále zvelebovat a upravovat.
Oslovili jsme některé fakulty architektury s dotazem, zda by úkol zpracovat komplexní vizi daného místa mohl být zadán studentům jako kvalifikační nebo jiná odborná práce.
Našli jsme pochopení a setkali jsme se se zájmem na Fakultě architektury VUT Brno. Zakrátko se uskutečnilo i osobní setkání ing. Buráně a dr. Jančíkové s vysokoškolskými pedagogy v Brně, na němž jsme si vyjasnili možnosti a postupy k tomuto záměru.
Byla naplánována a připravena tvůrčí dílna ve dnech 9. až 11. října 2016, v době po dušičkové pouti.
Na úvodním nedělním večerním setkání jsme se vzájemně představili - byli zde přítomní pedagogové z fakulty, 40 studentů, kteří si téma Vize Svatého Hostýna vybrali jako námět své seminární práce, a taky několik členů výboru matice, kteří předali budoucím architektům dílčí informace.
Třídenní intenzívní pobyt studentů na Svatém Hostýně pak pokračoval. Studenti mohli pozorovat dění během pouti, ale i ve chvílích, kdy toto místo utichá, protože na podzim již návštěvníků, poutníků i turistů ubývá. Studenti byli seznámení se stavem zdejších objektů přímo v terénu a se záměry Matice svatohostýnské co s nimi. Měli k dispozici i zpracované projekty a byl jim předložen seznam toho, co by ráda matice v nejbližších létech řešila z hlediska důležitosti. Součástí byly taky společná sezení a diskuze o smyslu svatých a poutních míst pro dnešní dobu a současného člověka. Poslední den byla prohlídka baziliky a ambitů, prezentace absolventského projektu přístupové trasy na Svatý Hostýn z Bystřice p.H. a závěrečné hodnocení pracovního setkání spojené s předběžným rozdělením jednotlivých námětů podle studijních ročníků.
Ve středu 23. listopadu se konala v Brně tzv. druhá kritika, kdy studenti prezentovali své rozpracované projekty všem ostatním a taky svým pedagogům. Jednalo se o cca 20 zadání a námětů, z nichž dva mají charakter celkové urbanistické studie - vize. Matice svatohostýnská měla na této celodenní prezentaci svého zástupce, který se mohl k jednotlivým projektům vyjádřit nebo doporučit jak dále.
A co bude následovat. 6. ledna 2017 mají studenti termín pro odevzdání svých semestrálních projektů, následovat bude jejich vyhodnocení a široká veřejnost se může s vítěznými pracemi seznámit na výstavě v Jurkovičově sále , kterou připravíme společně s fakultou. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 24. června a potrvá do 30. září 2017.

 

Úvodní zadání

Stav
Svaté kopečky jsou v našich zemích specifickou prostorovou interpretací svatých hor, poutnických míst komponovaných v dramatickém krajinném reliéfu. Původní snahou bylo vytvořit v Evropě místa modliteb a rozjímání, která by nahradila zbožným poutníkům svatá křesťanská místa v Palestině, jejichž návštěva byla stále obtížnější a nebezpečnější. Minorité střežící Boží hrob v Jeruzalémě původně vybrali tři místa v Evropě, kde měly být vybudovány „Nové Jeruzalémy“ připomínající nejsvatější místa křesťanství (piemontské Varallo, toskánské Montaione a severoportugalská Braga). Fenomén svatých hor je charakteristický propojením složek krajiny, spirituality a krásy (architektruy a umění). Svatý Hostýn jako významné poutní místo vznikl na základě legendy o zázraku Panny Marie. Svébytná prostorová kompozice dnešních poutí se odvíjela od nejstarší mariánské kaple (později nahrazené poutním chrámem), přes další kapličky, menší klášter až po hospodu a krámky. Koncem 19. století byla na temeni hory postavena rozhledna a pod ní na mírném svahu malý hřbitůvek. Podobu dnešního urbanistického uspořádání vtiskl Hostýnu ve 30. letech minulého století architekt Dušan Jurkovič. Od kostela na na severovýchod se odvíjejí dvě křížové cesty, řady kapliček, z nichž některé Jurkovič sám navrhoval. Zajímavé je, že při velkých poutích se tyto kapličky měnily v noclehárny.

Úkol
Svatý Hostýn patří k nejvýznamnějším moravským poutním místům. Jako architekti se ve svých úlohách tudíž budeme pohybovat v místě se silným sybolickým a duchovním významem. Jednotlivé návrhy tak nejsou pouhým naplněním zadání v rámci standardního kontextu a konceptu, ale důležitou součástí kontinuální specifické tradice místa, další její vrstvou. Tato ryze soudobým architektonickým výrazem aktualizuje duchovně-kulturní význam místa – je svědectvím především o nás samých. O našem vztahu a názorových postojích k dědictví určujícím vlastní individuální i národní identitu.

 

Fotografie
Reportáž TV Noe z workshopu na Svatém Hostýně - od 10:50 min
Fotografie, Brno 23. listopadu 2016

 

Podrobnější popis workshopu na Svatém Hostýně z pohledu fakulty

Od neděle 9. do středy 11. října 2017 proběhl na Hostýně workshop studentů fakulty architektury VUT v Brně, pod vedením pedagogů z Ústavu prostorové tvorby. Jeho primárním cílem bylo seznámit studenty s místem, na kterém realizují svoji ateliérovou práci na téma Svaté místo. Fakticky řečeno - ano, i tak by se to dalo suše statisticky shrnout.
Ve skutečnosti jde o víc.
V předchozích týdnech jsme se zabývali obecnějším pojetím jednoho typu poutního místa - svaté hory. Nabývá mnoha podob, modifikací. Existují realizace, které se historicky staly předobrazem a inspirací pro vznik celé struktury poutních míst po celé Evropě. My jsme jako na referenci zvítali na Svatý kopeček u Mikulova a Svatý Kopeček u Olomouce. Zažili jsme zkušenost ze dvou velmi odlišných přístupů. Nyní navazujeme poznáváním vlastního Svatého Hostýna. Máme na to vyhrazené celé 3 dny, abychom měli možnost toto místo vnímat všemi smysly a proniknout hlouběji, než má možnost běžný návštěvník. Proč ale toto úsilí? Jeden faktor je celkem zřejmý, pro kvalitní architektonický návrh je podstatné pochopení místa a odkrytí jeho potenciálu, zrovna tak jako pochopení myšlení lidí, kteří jej užívají.
Výsledkem workshopu a následné ateliérové práce bude vize budoucího života tohoto místa. S touto myšlenkou se pouštíme do analyzování místa. Poznáváme jeho historii, nahlížíme do fenoménu poutnictví a sami některé jeho prvky zkoušíme. Vnímáme stávající stav a hledáme jeho pozitiva i negativa. Zjišťujeme, čím toto místo disponuje a zamýšlíme se nad tím, co mu chybí, či mu něco náhodou nepřebývá. Ve skupinách analyzujeme všechny aspekty. Klademe si otázky, o jejichž odpovědích si děláme představu už zde, za pochodu, ale některé z nich nás budou pravděpodobně provázet po celou dobu naší práce.
Mezitím máme prostor pro individuální poznání místa. Jde o to nejen zavítat do všech koutů, ale pobývat v nich a vnímat je. Zjistit, zda mají zůstat tak, jak jsou, nebo si vyžadují zásah pro podpoření podstaty a nabytí jednoznačné identity celého prostoru této svaté hory. Během našeho pobytu se mění počasí a ukazuje nám určitý vzorek klimatických “nálad”, jakými se místo projevuje. Zásadně ovlivňuje atmosféru působení dojmu Hostýna. Čas se najde i pro vycházku do okolí. Ukazuje nám pohled z úhlu pěšího poutníka či turisty. Nezanedbatelným bodem programu je i prezentace esejí na téma Svaté místo - zejména jeho dnešního významu. Rovněž jsme konfrontováni s některými členy Matice svatohostýnské, jejich požadavky, představami a především zkušenostmi. Na závěr si vzájemně sdílíme své poznatky a pocity, a přemýšlíme nad našimi návrhy řešení.
V nich si postupně vytyčujeme cíle naší práce, hledáme jednotné pojmenování pro své myšlenky, kterým by získaly ucelený, srozumitelný a jesně definovaný koncept. Získáváme další informace, které filtrujeme tak, abychom se neutopili ve změti dojmů, protichůdných požadavků, překážek a extrahovali to podstané, co je zásadní pro naše návrhy. Od toho se odvíjejí konkrétní prostředky k dosažení záměru. Postupně se rýsují různé postoje a přístupy k řešení místa a jeho okolí, na povrch vyplývá množství možností. Častým tématem je otázka skrytých i zřetelných hrozeb, definování identity místa v úzkém i širokém kontextu, případně jejího navrácení. Cítíme potřebu kultivace prostoru vrcholu, rovněž se zabýváme otázkou jeho přístupu. Zkoumáme přesah místa do bezprostředního okolí i do široké krajiny. Snažíme se odhalit skrytý potenciál místa, hodnotíme místo z hlediska nánosu balastu nevhodných a neuspořádaných zásahů člověka.
Tyto a mnohé další aspekty vtisknou výslednou podobu našim projektům, které mohou být zajímavým podkladem pro další vývoj tohoto poutního místa.
JMMKM, FA VUT v Brně

 

Seminář se studenty Fakulty architektury VUT v Brně

Na Svatém Hostýně byl v neděli 9. října 2016 zahájen workshop se studenty Fakulty architektury VUT v Brně. Zúčastnilo se ho 40 studentů 2., 4. a 5. ročníku a jejich vedoucích z Ústavu prostorové tvorby – Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D., Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D., Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. a Bc. Vojtěch Jemelka. Záměrem fakulty je vytvořit v rámci výuky ateliérové tvorby studie podle témat upřesňovaných podle ročníků.
Záměrem Matice svatohostýnské je zapojit mladé lidi, budoucí architekty, do procesu zvelebování našeho poutního místa formou vize (urbanistické studie), jak by se naše poutní místo mohlo v nejbližším období vyvíjet.
Všichni přijeli společně na Svatý Hostýn autobusem v neděli ráno před zahájením druhého dne dušičkové pouti. Využili možnost vystoupat na Svatý Hostýn pěšky a autobus vyvezl jen jejich zavazadla. Hlavní setkání workshopu se uskutečnila v Jurkovičově sále a studenti byli ubytováni v Poutním domě č.1. Po příjezdu se většina účastníků zúčastnila mše sv. v bazilice, kterou celebroval o. biskup Josef Hrdlička. Odpoledne se někteří zúčastnili pobožnosti u památníku obětí 1. světové války, který je umístěn na zadní straně 2. zastavení Jurkovičovy křížové cesty. Jako další bod workshopu byla křížová cesta (vedená tak, jak je na Svatém Hostýně zvykem) jedním z přednášejících V. Jemelkou. V zahajovací části semináře se tak mohli studenti seznámit a „individuálně studovat poutní ruch" v rámci jedné z tradičních pouti na Svatém Hostýně.
Vlastní zahájení pracovní části workshopu bylo v 17:00 a to za účasti studentů, jejich vedoucích, zástupců výboru Matice svatohostýnské a dalších znalců místních poměrů a historie. Přítomni byli i kameramani TV Noe, kteří o akci uveřejní reportáž a televize slíbila i zpracování dokumentu. Po vzájemném představení zúčastněných byly prezentace toho, kde studenti dospěli ve studiu historie a současnosti areálu Svatého Hostýna jako poutního místa zasazeného v okolní krajině. Využili informací na internetu a dalších zdrojů. V této části, kdy měli od svých vedoucích přidělena jednotlivá témata určitě uspěli při jejich interpretaci a výkladu. Drobné nepřesnosti byly korigovány a doplněny přítomnými zástupci matice a znalci místních poměrů. V závěru večera byl promítnut dokument Rok na Svatém Hostýně, který představuje jednotlivé pamětihodnosti na Svatém Hostýně a průběh jedné poutní sezóny.
Další a třetí den byli studenti seznámení se stavem zdejších objektů přímo v terénu a se záměry Matice svatohostýnské co s nimi. Měli k dispozici i zpracované projekty a byl jim předložen seznam toho, co by ráda matice v nejbližších létech řešila z hlediska důležitosti. Součástí byl taky brainstorming spojený s předčítáním o smyslu svatých a poutních míst pro dnešní dobu a současného člověka v kontextu širšího záběru workshopu. Poslední den byla prohlídka baziliky a ambitů, prezentace absolventského projektu další přístupové trasy na Svatý Hostýn z Bystřice p.H. a závěrečné hodnocení workshopu spojené s předběžným rozdělením jednotlivých námětů podle studijních ročníků. Doporučením je, aby se celkové koncepci místa věnovali studenti zejména 5. ročníku.
Závěrečné posezení v kruhu bylo pro mne zajímavé v tom, jak studenti (představitelé většinové populace v ČR) vyjádřili své často radikální postoje, které získali hlavně v rámci svého prvního pobytu na Svatém Hostýně. Tyto postoje se dají shrnout do zkratky, že na poutním místě mnoho věcí špatných, celek působí jako slepenec objektů sloužících komerci a nenavozující to, co my mladí lidé od svatého místa očekáváme. Nejvíce odpudivé jsou stánky. Klid a duchovno se údajně nachází až cca 5 km od areálu v krásné okolní přírodě, odkud jsou možné pohledy na baziliku a meditace.
Posledního dne jednání se aktivně zúčastnil i architekt města Bystřice p.H. Ing. Tomáš Jalůvka. Apeloval na studenty, aby ve svých studiích taky respektovali stanoviska a názory lokálních institucí, historického kontextu a těch, kteří poutní místo provozují. Současně nabídl a vyzval k lepší spolupráci mezi městem a poutním místem.
Po ukončení workshopu budou studenti zpracovávat své projekty do začátku ledna 2017.
Jsme zvědavi, jestli i celkový výsledek snažení studentů a jejich vedoucích přispěje k tomu, co si od toho slibuje výbor Matice svatohostýnské - svěží a mladistvý pohled na to, kde, kdy a jak by se mělo další zvelebování Svatého Hostýna ubírat.
Ivo Buráň