Panna Maria Svatohostýnská

Informační panel pro poutníky a turisty

je v provozu denně od 6:20 do 20:00.
Zobrazení cyklicky rotují v nastavených intervalech a ty je možno ovládat a měnit mechanickými tlačítky na zdi vedle panelu.
Levé tlačítko zastaví zobrazení na jednu minutu, pravé přepne na další zobrazení
a urychlí tak prohlížení. Je možné i vícenásobné stisknutí.
Prostřední tlačítko zobrazení vrací.
Přesný čas
Přesný čas

Humor na téma mužské řeholní řády - str.3

Co neví ani Duch Svatý
Jsou to čtyři věci. Zaprvé: kde berou žebravé řády peníze. Zadruhé: kolik je ženských řádů a kongregací. Zatřetí: K čemu jsou kanovníci. A začtvrté: co si myslí jezuité?

Také jednotlivé řády poslaly zástupce do Betléma, aby vzdaly hold dítěti v jeslích
Dominikán položí své dary se slovy: „Pane, přináším zlato vědy.“
Benediktýn řekne: „Zde je kadidlo našich modliteb.“
Františkán povídá: „Tady je, Pane, myrha naší chudoby.“
Mezitím si vezme jezuita stranou sv. Josefa a šeptá mu:
„A až půjde do školy, dejte ho k nám do internátu. My už z něj něco uděláme…“

Cestování s jezuity
Na cestu vlakem se společně vydali dva kapucíni a dva jezuité. Před odjezdem si kapucíni koupili dvě jízdenky. Najednou ale viděli, že si jezuité koupili jen jednu. To kapucíny velmi udivilo a rozhodli se, že z jezuitů nespustí ani na chvíli oči. Když se pak ve vlaku blížil průvodčí, schovali se jezuité na toaletu. Když průvodčí zaklepal, pootevřely se dveře a vysunula se ruka s jízdenkou? Kapucíni se rozhodli od jezuitů naučit tak vyspělému způsobu šetření cestovních nákladů a umínili si, že příště to udělají také tak. Před zpáteční cestou si proto koupili jen jednu jízdenku. K jejich velkému překvapení si však jezuité nekoupili ani jeden. Když se přiblížil průvodčí, vydali se kapucíni na toaletu. Jezuité hned nato přišli k toaletě, zaklepali a kapucíni vystrčili lístek. Jezuité ho vzali a pelášili na jinou toaletu...

Před nebeskou branou
Do nebe jde dominikán, františkán a jezuita. Dominikán zaklepe na nebeskou bránu: "Buch, buch, buch." Sv. Petr otevře a omlouvá se: "Promiň bratře, trochu počkej, za chvíli k nám přijde Svatý otec. Měj chvilku strpení!" Přichází františkán. Dominikán mu vyloží svůj příběh, ale on přesto zkusí zaklepat: "Buch, buch." Sv. Petr otevře a říká: "Promiň bratře, teď chvilku počkej, každou chvíli by k nám měl přijít Svatý otec."
K nebeské bráně dorazí jezuita. Řeholníci mu vysvětlují, co se stalo. Jezuita se trochu zamyslí, sbalí františkána a dominikána do kufru a klepe na dveře: "Buch, buch, buch, buch!" Sv. Petr už trochu nervózní otvírá a chce se zase omluvit, ale jezuita ho předběhne: "Zavazadla sv. otce!"

Františkánský páter sedí ještě s jedním cestujícím v kupé
Je parné léto, v celém vagónu je horko jako v peci. Pánovi dává zabrat jeho oblek, páterovi jeho tlustá kutna.
Pán vstane, sundá sako a odváže vázanku. Potom se obrátí k františkánovi a řekne škodolibě: „Podívejte, tohle nemůžete udělat !“
Potom vstane také páter, vyjde ze dveří a po malé chvíli se vrátí – kalhoty přes ruku. „Podívejte,“ řekne, pánovi, „a tohle nemůžete zase vy.“

Na golfu
Dominikán, františkán a jezuita se domluvili, že si zahrají golf. Když ale přišli na golfové hřiště, zjistili, že je už obsazené nevidomými. Dominikán se hned začal modlit: "Děkuji ti, Bože, že i oni si mohou zahrát!" Františkán se bil v prsa, neodvažoval se ani pozvednout oči vzhůru a jen tiše zašeptal: "Pane, jak jsem byl špatný a zkažený! Vždyť jsem myslel jen na sebe!" Jezuita obrátil oči v sloup a utrousil: "Dobrá, Bože, uznávám, že i nevidomí mají právo se občas pobavit. Ale uznej zase ty, že by si příště klidně mohli zahrát v noci!"

Prakticky založený
V pokoji sedí benediktin, dominikán, františkán a jezuita. Najednou zhasne světlo. Benediktin se bez rozpaků dál modlí breviář, protože ho umí nazpaměť. Dominikán referuje o podstatě světla a temnoty. Františkán chválí Boha, který člověku dává také shovívavě zahalující sestřičku tmu. A jezuita jde ven a vymění pojistky...

Následující dvě anekdoty napsal život sám...

O Karlu Rahnerovi
Pro obrazovou publikaci o Ignáci z Loyoly sestavil slavný německý teolog Karl Rahner jako textový doprovod fiktivní projev sv. Ignáce k dnešním jezuitům. Rahnerovy texty však byly obvykle jen těžko srozumitelné. Když se pak jednou tehdejší generální představený jezuitů P. Arrupe potkal s Rahnerem, vyptával se na úspěch jeho knihy. Rahner mu nadšeně líčil, že se dobře prodává a je už přeložena do několika jazyků. "Ano, není divu," odpověděl Arrupe. "V té knize jsou opravdu nádherné obrázky!"

Archeologický průzkum
Jednoho dne jezuita Mariano Ballester představoval otci generálovi Arrupemu svého příbuzného. Vysvětloval mu, že přijel do Říma, aby dokončil studium archeologie. "Tak vy jste archeolog?" zeptal se ho šibalsky Arrupe. Host přikývl. "Tak to musíte chodit často k nám do kurie!" Pak nenápadně ukázal na několik přítomných otců vysokého věku a dodal: "Tady najdete bohatý materiál pro své archeologické studium."

 

 

Obrázky znázorňují zakladatele výše zmiňovaných řádů - sv. Františka, sv. Dominika a sv. Ignáce