Panna Maria Svatohostýnská

Informační panel pro poutníky a turisty

je v provozu denně od 6:20 do 20:00.
Zobrazení cyklicky rotují v nastavených intervalech a ty je možno ovládat a měnit mechanickými tlačítky na zdi vedle panelu.
Levé tlačítko zastaví zobrazení na jednu minutu, pravé přepne na další zobrazení
a urychlí tak prohlížení. Je možné i vícenásobné stisknutí.
Prostřední tlačítko zobrazení vrací.
Přesný čas
Přesný čas

Humor na téma mužské řeholní řády - str.1

Holič a řeholníci
Jakýsi holič stříhá řeholníky zdarma. Jednou přijde do kadeřnictví dominikán. Holič si nenechá zaplatit. Na druhý den najde u dveří 12 perleťových růženců. Také františkán se rozhodne nechat se ostříhat. Ani od něj holič nevezme ani korunu. Ráno najde za dveřmi 12 křížků ze sv. Damiána. A nakonec do holičství zavítá jezuita, který s povděkem přijme bezplatnou službu. Druhého dne ráno stojí před vchodem ještě před otvírací dobou 12 dalších jezuitů.

Vzor čistoty, chudoby a pokory
Svatý Alois Gonzaga vynikal čistotou, i když byl Gonzaga, chudobou, i když byl kníže, a pokorou, i když byl jezuita.

Ježíšův hrob?
Archeologové ve Svaté zemi našli hrob, o němž jsou přesvědčeni, že musí být hrobem Ježíše Krista. V hrobě jsou pozůstatky urostlého muže z prvního století, který zřejmě zemřel v důsledku ukřižování. Archeologové se obrátí na Svatého otce. Ten jim řekne, "Díky, že jste nám to sdělili. Prosím, posečkejte ze zveřejňováním tohoto objevu. Potřebuji se poradit." Svatý otec si zavolá generálního představeného františkánů a ten se rozzáří: "Svatosti, to je nádherná zpráva! Náš Pán ve své nezměrné lásce k chudým se tak ponížil, že zůstává zde s námi!" Papež nesdílí františkánovo nadšení a zavolá si představeného dominikánů. Ani toho zpráva archeologů nezaskočí: "Andělský doktor nás učí, že tělo našeho Pána Ježíše Krista v hrobě nezůstalo. Archeologové se musí mýlit." Papež nesdílí dominikánovu jistotu a zavolá si generála jezuitů. Ten je velmi překvapen: "Takže on opravdu žil?"

Žraloci
Františkán, dominikán a jezuita jsou ve člunu. Plují nedaleko od břehu, ale člun uvízne na mělčině a voda je plná žraloků. Františkán požehná "bratry žraloky" a s velikou prostotou Božího dítěte skočí do vody. Během několika vteřin je mrtev a jeho krev přiláká další žraloky. Na břehu se mezitím vytvoří velký dav, a tak dominikán využije příležitost, postaví se ve člunu a začne zástupům na břehu kázat o prozřetelnosti Boží a odevzdanosti do vůle Otcovy. Stržen vlastní výmluvností rovněž skočí do vody. Jeho krev přiláká ještě více žraloků než pozůstatky nebohého františkána. Nakonec skočí do vody i jezuita. Žraloci se rozestoupí a vytvoří jezuitovi čestný špalír. Dav na břehu udiveně přihlíží. Když jezuita vystoupí z vody, ptají se ho, jak to, že ho žraloci nejen nezahubili, ale přímo mu vytvořili špalír? Jezuita na to: "Žraločí řeči moc nerozumím, ale zachytil jsem slovo kolegialita."

Zakladatelé na exkurzi
Svatý František, svatý Dominik a svatý Ignác dostanou v nebi volno, a tak se rozhodnou, že se půjdou podívat, jak si vedou jejich duchovní synové. Po návratu je sv. František dost posmutnělý. "Pročpak ty slzy, bratře Františku?" "Ale, ti moji bratři nemají pravou lásku k sestře chudobě." Ani sv. Dominika návštěva na zemi nepotěšila: "Dominikáni vůbec nestudují, nekontemplují a jejich kázání postrádají jiskru Ducha svatého," stěžuje si. Jen sv. Ignác mezi spolubratry na zemi pookřál. František s Dominikem se ho ptají: "Jak to, že tys z návštěvy na zemi celý rozzářený? To jsi s těmi svými tak spokojen?"
"Abych nebyl. Jsou to furt stejní lemplové jako za starých časů."

Blažené patření
Jezuité v nebi přijdou na řadu k blaženému patření. Usadí se v sále, andělé zhasnou a začne blažené patření. Po pěti vteřinách se z hlediště ozve nespokojený hlas: "Zaostřete to!"

U nebeské brány
Čekárna u nebeské brány praská ve švech, není tam jediné volné místečko k sezení. Sv. Petr v umolousané říze otráveně zkoumá jednoho nově příchozího po druhém, andělé na bráně mají únavou splihlá pera. Tu se z dálky ozve hlas stříbrné polnice, ke sv. Petrovi přiběhne andělský posel a cosi mu pošeptá. Sv. Petr zvolá: "Honem, vše vyglancovat, dejte se do gala!" Andělé si honem začnou čechrat peříčka, sv. Petr se běží převlíknout do čisté řízy a ještě za běhu si kartáčuje vous. Vyvolení v čekárně po sobě koukají a ptají se jeden druhého, "Kdo to asi tak může být, že kolem toho tolik nadělají?" V tom se znovu ozve stříbrná polnice, tantokrát mocněji. Ke sv. Petrovi přeběhne nový andělský posel a cosi mu pošeptá. Sv. Petr zvolá: "Honem, honem, pospěšte si, už za pět minut je tady!" Jednomu z přihlížejících to nedá a zeptá se sv. Petra: "Kdopak to přichází?" "Jeden jezuita," odpoví sv. Petr. Lidi v čekárně jsou z této odpovědi zmateni. "Jak to, že kvůli jezuitům děláte takové přípravy?" Sv. Petr odpoví: "Ani nevíte, jak dlouho jsme už žádného jezuitu neměli."

Novéna
Pan Antonelli se jde poradit s knězem. Nejprve zajde k františkánům. "Otče, kterou novénu mi doporučíte, když chci vyhrát v loterii?" Františkán odpovídá opatrně: "A výborně, synu, určitě chceš svou výhru darovat chudým, že ano?" "Ale kdepak," odpovídá upřímně pan Antonelli, "chci si koupit mercedes." Františkán na to: "A co to je mercedes?" Pan Antonelli to tedy zkusí u dominikánů: "Otče, kterou novénu mi doporučíte, když chci vyhrát v loterii a koupit si mercedes?" Dominikán na to: "A co to je loterie?" Pan Antonelli je už docela bezradný, ale ještě to zkusí u jezuitů: "Otče, kterou novénu mi doporučíte, když chci vyhrát v loterii a koupit si mercedes?" A jezuita na to: "Co to je novéna?"

Poslední vajíčko
Pustou krajinou putoval františkán, dominikán a jezuita. Když se jednou chtěli najíst, zjistili, že jim zůstalo už jen poslední vajíčko. Shodli se tedy, že s ním budou zacházet s posvátnou úctou jako s Božím darem. Nejprve ho vzal do rukou františkán a se vší slavnostností pronesl slova: "Exege e domo sua!" (Vyjdi ze svého obydlí!) A potom vajíčko oloupal. Dominikán vajíčko posolil a pravil: "Accipe salem!" (Přijmi sůl!). Když ho podal jezuitovi, ten ho bez okolků snědl a suše poznamenal: "Consumatum est!" (Dokonáno jest!)

 

Obrázky znázorňují zakladatele výše zmiňovaných řádů - sv. Františka, sv. Dominika a sv. Ignáce