(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské, které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

 

Cesta světla jako prezentace Miroslavy Štěrbové (nejdříve stáhnout na disk a pak prohlížet)

Modlíme se a zpíváme Cestu světla - na Svatém Hostýně ji máme v přírodním prostředí

 

Svatý Hostýn má Cestu světla

Při pouti Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně v neděli 12. září 2010 požehnal olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner nově vybudovanou Cestu světla.
Při této příležitosti jsme se ho zeptali:
Co je Cesta světla?
Cesta světla je nová pobožnost, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Má také 14 zastavení, při kterých se rozjímá o slavných velikonočních událostech, o setkávání Krista zmrtvýchvstalého s jeho učedníky, o jeho nanebevstoupení a o seslání Ducha Svatého. Zdá se mi, že pro dnešní dobu je důležité, abychom se učili více žít se Zmrtvýchvstalým a tak lépe naplňovali poslání církve, včetně misijního poslání, protože i pro nás platí: “Získávejte mi za učedníky všechny národy, křtěte je… a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Cestu světla vidím jako školu rozjímavé modlitby a praktického života z evangelia. Potřebujeme se učit v Ježíšově škole.
Podle čeho jste vybírali trasu meditační cesty?
Nová meditační stezka je vybudována podél starobylého valu hostýnské pevnosti, v níž se díky přímluvě Panny Marie, jak ukazuje hostýnský poutní obraz, uchránili místní křesťané před Tatary. Je dobře mít stále na očích veliké Boží skutky, které se staly, abychom měli více odvahy spoléhat na Pána a s větší důvěrou se na něho obraceli.
Kdo se podílel na jejím vybudování?
Jednotlivá zastavení navrhl Ing. Josef Indra z Prostějova. Obrazy namaloval Zdirad Čech z Kladna. Každé zastavení tvoří kamenný blok a dřevěná konstrukce se stříškou, která chrání obraz. Zapojilo se mnoho dárců a dobrovolných pracovníků. Celé dílo je krásným svědectvím dobrých srdcí i mimořádného vztahu lidí k našemu nejnavštěvovanějšímu poutnímu místu.
Takže dárci nejsou jen místní?
Jsou opravdu z celé republiky. Každý kámen je totiž darován z jiného lomu. Konkrétně: Líšeň u Brna, Luleč u Vyškova, Měrotín, Zderaz u Skutče, Vápenice u Sedlčan, Černá Voda u Žulové, Jeseník-Bukovice, Kocbeře u Dvora Králového nad Labem, Bohdaneč u Zbraslavic (Kutná Hora), Markovice u Čáslavi, Chrtníky u Přelouče, Chvaletice u Přelouče, Vlastějovice u Zruče nad Sázavou, Stříbrná Skalice u Říčan. Navíc je každý kámen jiná hornina a tak může být zajímavé i pro turisty či školy prohlédnout si galerii hornin. K tomu je třeba říci, že všechno dřevo je darované a také potřebná technika byla zapůjčena zdarma různými dárci. Velkou pomocí na společném díle byla obětavá práce mužů i žen, starých i mladých, někdy celých rodin.
Kdo si to vzal všechno na starost?
Mám radost z toho, že celá řada lidí ukázala nejen svou ochotu a obětavost, ale i zodpovědnost. Za všechny bych jmenoval aspoň pana Ing. Vitoula, který zajistil darování, opracování i dopravu všech kamenů, nebo P. Jiřího Kopřivu, který organizoval celou realizaci stavby.
Jste rád, že je hotovo?
Jsem, ale ono ještě není hotovo. Už se mnoho změnilo na okolním terénu, kde převládalo křoví a kopřivy, ale než z toho bude hezký park, dá ještě mnoho práce. Je to příležitost zase pro další pracovité ruce.
Ke křížové cestě máme modlitby v Kancionálu, ale kde najdeme modlitby k této pobožnosti?
Vydali jsme knížečku s obrázky i texty. Rozjímání jsem připravil já a pro společnou modlitbu jsou v knížečce i dvě písně se známým nápěvem a textem, který upravil otec biskup Josef Hrdlička. K dostání jsou zvláště na Svatém Hostýně, jak v kostele, tak také v poutním domě.
Děkujeme za rozhovor.
Josef Pala

Při slavnosti žehnání Cesty světla otec arcibiskup předal písemné poděkování těmto dobrodincům:
Za darování kamene a nezištnou pomoc při realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
Ing. Ladislav Vitoul – Chudobín-Mladeč, Vápenka Vitoul, s. r. o.
Za darování kamene pro realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
Ing. Pavel Musil – Brno, Kalcit, s. r. o.
Ing. Roman Koukol – Hradec nad Moravicí, Kamenolom Bohučovice
Petr Dundálek – Mokrá, Českomoravský štěrk, a. s.
Ing. Vlastislav Lux– Uhelná, Ralux, s. r. o.
Ing. František Flídr – Skuteč, Granita, s. r. o.
Za nezištnou pomoc při realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
P. Mgr. Jiří Kopřiva, biskupský delegát pro katechezi – Olomouc
P. Mgr. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa – Olomouc
Martina Orlovská – Hradčovice
Martina Hladká – Bohdalice
Jarmila Kašpárková – Domaželice
Anna Skočovská – Slušovice
Pavla a Jaromír Burdovi – Bystřice pod Hostýnem
Magda a Josef Dostálovi – Chvalčov
František Hladký – Bohdalice
Ing. Stanislav Horák – Olomouc, Horstav Olomouc, s. r. o.
František Topič – Kojetín, Kovo Topič, a. s.
Bohuslav Dvořák – Ostrava-Petřkovice, Dvořák – Lesy, sady, zahrady, s. r. o.
Alois Ondroušek – Všechovice
František Malínek – Chudobín – Mladeč, Vápenka Vitoul, s. r. o.
Miloslav Látal – Olomouc
Stanislav Černoch – Loučka u Valašského Meziříčí
Jiří Bělík – Paršovice
Ladislav Tichý – Rožnov pod Radhoštěm
Za zhotovení všech obrazů pro Cestu světla na Svatém Hostýně
Zdirad Čech – Kladno
Za zhotovení dřevěných konstrukcí pro Cestu světla na Svatém Hostýně
Jiří Jakubec – Chvalčov
Za zajištění a opracování kamenů pro Cestu světla na Svatém Hostýně
Jaroslav Heřmánek – Čáslav
Za pomoc při realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
Ing. Jaroslav Fojtů – Svatý Hostýn, Matice svatohostýnská
Petr Hlava – Bystřice pod Hostýnem – Vitonice, stavební firma
Mgr. Jiří Janál – Kroměříž, Národní památkový ústav
Ing. Klára Hodaňová – Kroměříž, Národní památkový ústav
Ing. arch. Josef Indra – Prostějov, Arcibiskupství olomoucké
Ing. Miroslava Beňová – Polešovice, Projektování, realizace a údržba zeleně
Josef Novák – Brtnice
RNDr. Rostislav Morávek – Hněvotín

 

Základní informace o Cestě světla

Co předcházelo vybudování Cesty světla na Svatém Hostýně?
S návrhem vybudovat Cestu světla na Svatém Hostýně přišel otec arcibiskup. Pro její umístění byl navržen prostor, který byl a je i v současném uzemním plánu Svatého Hostýna navržen jako meditační zóna a nachází se mezi původními keltskými valy nad Vodní kaplí a cestou od schodů k bazilice (pod parkovištěm). V původním návrhu měla být trasa Cesty světla vedena po keltském valu. Tato trasa byla ale z důvodu ochrany tělesa valu zamítnuta ze strany Národního památkové úřadu v Kroměříži. Po různých jednáních byla nakonec odsouhlasena trasa, která je vedena po úpatí valu od sochy Božského Srdce Páně směrem k rozhledně.
Návrh vzhledu jednotlivých zastavení vytvořil Ing. Josef Indra z Prostějova. Podle tohoto návrhu jsou zastavení tvořena dvěma základními prvky – dřevem a kamenem. Kamenné kvádry, tvořící základ stavby, pocházejí z různých lomů Čech a Moravy. Nesou dřevěnou konstrukci, krytou šindelovou střechou, na níž jsou umístěny obrazy jednotlivých zastavení. Vytvořil je malíř Zdirad Čech z Kladna. Celkové zasazení Cesty světla do terénu vyprojektovala Ing. Miroslava Beňová z Polešovic ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Fojtů z Bystřice pod Hostýnem.
Jak hostýnská Cesta světla vznikala?
Při jednom z jednání na Svatém Hostýně bylo dohodnuto, že realizaci stavby Cesty světla bude koordinovat za Arcibiskupství olomoucké P. Jiří Kopřiva spolu s P. Petrem Gatnarem a Matici svatohostýnskou bude zastupovat Ing. Josef Dostál. Jako první úkol jsme si dali vyčištění prostoru budoucí stavby od náletových křovin a dřevin. Vzhledem k nastupujícímu jaru bylo nutné s výřezem začít co nejdříve. Práce byly prováděny svépomocí rodinami některých organizátorů svatohubertské pouti a studentkami z olomoucké Stojanovy koleje. Pokácený materiál byl přímo na místě štěpkován a odvážen. Mechanizaci na štěpkování zdarma zapůjčil pan Alois Ondroušek, soukromý zemědělec z Horního Újezdu. Jelikož se nepodařilo práce dokončit během jedné soboty, byla svolána ještě jedna brigáda. Té se zúčastnili kromě uvedených také někteří chlapi z bystřické farnosti a pan Ing. Lednický z výboru MSH. V tomto období P. Jiří Kopřiva zajistil dodání surového modřínového dříví, které darovala firma Dřevo Rakov, s.r.o., a jeho pořez na pile Lesů pod Javorníkem, s.r.o., v Loukově. Tam bylo nařezané dříví i vysušeno. Poté bylo převezeno do stolařské dílny pana Jiřího Jakubce v Bystřici pod Hostýnem. Pan Jakubec se svými zaměstnanci vyrobil podle návrhu Ing. Josefa Indry jednotlivé díly zastavení.
V průběhu přípravných prací byl zpracováván projekt Cesty světla a následně bylo požádáno o vydání územního souhlasu. Jakmile bylo povolení ke stavbě vydáno, což bylo poslední květnový den letošního roku, mohly být započaty práce v terénu. Za účasti projektantky Ing. Miroslavy Beňové jsme vytyčili umístění jednotlivých zastavení. Na těchto místech byl upraven terén a vytvořen podklad pro osazení kamenů. Kotvení kamenů a jejich zajištění proti převrácení je provedeno pomocí speciálních ocelových kotev, které darovala firma Kovo Topič, a.s., z Kojetína.
V době, kdy probíhaly práce na Svatém Hostýně, byly do kamenické dílny firmy Silnice Čáslav, a.s., sváženy jednotlivé kameny, které darovaly různé firmy ze svých kamenolomů. Místa lomů a názvy firem jsou uvedeny na kamenech jednotlivých zastavení. Výběr kamenů, jejich darování a svoz do Čáslavi zajistil Ing. Ladislav Vitoul, majitel vápenky v Mladči u Litovle spolu s RNDr. Rostislavem Morávkem, geologem z Vlastivědného muzea v Olomouci. Opracování surových kamenných kvádrů prováděl pan Jaroslav Heřmánek. Na Svatý Hostýn byly kameny dopraveny 22. července 2010.
Po horkých červencových dnech přišlo srpnové počasí doprovázené častými dešťovými přeháňkami. Za této situace jsme řešili, jak dopravit více než tunové kameny na připravená místa bez toho, že bychom je poškodili nebo že bychom příliš rozjezdili okolní terén těžkou mechanizací. Pan Ondroušek zapůjčil stroj – manipulátor, který by měl jízdu i v tak náročném terénu zvládnout. Prvních osm kamenů se podařilo usadit bez jakýchkoliv problémů. Potom nás ale opět potrápilo počasí. Bouřka rozmáčela terén a osmitunový stroj se stával v některých chvílích takřka neovladatelný. S vypětím všech sil a díky šikovnosti řidiče se nakonec podařilo usadit i zbylé kameny a práce mohly pokračovat.
Dalším úkolem, který na nás čekal, bylo vybudování štěrkového chodníku po celé délce trasy Cesty světla. Při zajišťování kameniva nám vyšla vstříc firma Hlava – stavby, s.r.o. Ocelové pásoviny pro vytvoření obrubníku darovala již zmiňovaná firma Kovo Topič, a.s. Pro lepší ukotvení ocelových obrubníků v terénu bylo nutno na ně přivařit trny z ocelové kulatiny. Tyto svářečské práce provedl pan Jiří Bělík z Paršovic. Zapůjčením malé mechanizace a dobrou radou nám byl při budování chodníku nápomocen Ing. Bohuslav Dvořák, majitel firmy Dvořák – Lesy, sady, zahrady, s.r.o., z Ostravy. Stavbu chodníku nám na začátku komplikovaly, jako při většině prací, dešťové přeháňky. I přesto se podařilo chodník dokončit za neuvěřitelné tři dny. Nyní už zbývalo pouze smontovat vyrobené dřevěné konstrukce, upevnit je ke kamenům a připevnit obrazy. Toto vše zajistil stolař pan Jiří Jakubec.
Usilovným nasazením a obětavostí všech brigádníků, vstřícným jednáním úřadů, firem i jednotlivců se podařilo dílo dokončit ve stanoveném termínu.
Všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se svým dílem zasloužili o vytvoření Cesty světla patří velký dík!
Co mi budování Cesty světla dalo?
Je to poznání, že i v dnešní době, kdy se většina lidí žene za finančním ziskem, existují mezi námi stále takoví lidé, kteří jsou ochotni pro druhého obětovat část svého jmění. Ať jsou to finanční prostředky, majetek nebo třeba “jen“ svůj volný čas či fyzické síly. V průběhu výstavby jsem slýchával i názory typu: “Proč si to vybudování nezaplatíte, nedáte to postavit firmě a jste bez starostí?“ Nechci zde polemizovat o tom, jaká by byla finanční hodnota celého díla, ale pro mě a všechny ostatní, kteří se na stavbě podíleli, má určitě hodnotu nevyčíslitelnou. Nejen seznámení s příjemnými, oddanými a ochotnými lidmi, ale i neskutečná vnitřní radost z dokončeného díla, které jsme budovali ne pro sebe, ale pro všechny poutníky a hlavně k větší slávě Ochránkyně Moravy – Panny Marie Svatohostýnské.
Ing. Josef Dostál člen výboru MSH 

 

Cesta světla

Na části valu, který lemuje vrchol Hostýna v úseku nad bronzovou sochou Spasitele směrem k rozhledně byl připraven terén a bylo instalováno čtrnáct zastavení meditační Cesty světla. Znázorňují období církevního roku, které následuje po Zmrtvýchvstání a končí Slavností seslání Ducha Svatého.
Základové kameny pro jednotlivá zastavení jsou dary z různých kamenolomů v ČR. Dřevěná konstrukce se stříškou nese vždy obraz epizod Cesty světla. Obrazy jsou pojaty ve "východnějším" malířském stylu, připomínajícím zjednodušené ikony.

Fotoreportáž z neděle 12.9.2010, v rámci pouti MSH byla požehnána a slavnostně otevřena Cesta světla
Videoklip z otevření Cesty světla a z dalšího už běžného dne na Svatém Hostýně
Cesta světla - jednotlivá zastavení (od č.14), základové kameny, název horniny a lomu

 

Cesta světla v průběhu výstavby

Fotogalérie - stav ke dni 9.9. 2010